V Hrastuljah se bo kmalu lahko gradilo

11.10.2016 | 17:30

Ilustrativna slika.

Škocjan - Občina želi zagotoviti možnosti nove stanovanjske gradnje v svoji dolini, saj opaža trend povpraševanja preseljevanja na deželo, mladim pa želi omogočiti, da ostanejo v domačem okolju.

Zato so se odločili pripraviti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za Hrastulje 2, nepozidano območje SV od Škocjana, ki je po veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot stavbno zemljišče in večinoma v lasti fizičnih oseb. V naravi gre v glavnem za kmetijske površine, strme lege predstavlja gozd.

Območje je veliko 1,8 hektarov, nasproti sedaj obstoječega stanovanjskega naselja Hrastulje 1 v Škocjanu, kjer naj bi postavili 18 hiš. Obenem bo obnovljen tudi del lokalne ceste kot navezava od regionalne do roba načrtovane stanovanjske soseske. Projekt, katerega pripravljavka in investitorka je Občina Škocjan, je izdelalo novomeško podjetje Acer. Svetniki so izbrali eno od dveh ponujenih variant, izdelan je bil osnutek OPPN, za katerega so podali smernice nosilci urejanja prostora, nato še dopolnjen osnutek OPPN, ki je bil v javni razpravi od srede aprila do srede maja letos, 11. maja je bila tudi javna obravnava. Zaradi pritožb lastnikov zemljišč so ponovno sklicali tudi sestanek z njimi (njihove pripombe se niso nanašale na OPPN) in na podlagi vseh pripomb iz javne razgrnitve in razprave je nato prišlo do predloga OPPN Hrastulje 2. Zanj je občina v začetku septembra pridobila še zadnje pozitivno mnenje nosilcev urejanja prostora in usklajen predlog je na zadnji občinski seji potrdil tudi občinski svet.

Kot pravi župan Jože Kapler, bo tako sedaj na tem prostoru mogoče začeti z gradnjo, bo pa treba še poskrbeti za komasacijo zemljišč - zato so sedaj na vrsti še pogovori z lastniki, ter za infrastrukturo, kar bo naloga in strošek občine. A obstajajo tudi pozitivne spremembe za občinski proračun - plačilo komunalnega prispevka.

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava