Več kot ura zgolj za dnevni red, dvig takse (šele) z novim letom

1.6.2018 | 12:25

Župan Gregor Macedoni in občinski svetnik Alojz Kobe (GAS)

Adolf Zupan in Miroslav Berger, oba obč. svetnika iz vrst DeSUS

Direktor Zavoda Novo mesto Marjan Hribar je zaman pojasnjeval, zakaj je dvig turistične takse sredi sezone dober ukrep za razvoj turizma.

Novo mesto - V aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista poročamo o skupni pobudi petih ponudnikov prenočitvenih kapacitet iz novomeške občine, ki nasprotujejo dvigu turistične takse. Občinska uprava je namreč predlagala, da se s 1. julijem letos turistična taksa z 1,26 evra poveča na dva evra na osebo na dan, po novem letu, ko v veljavo stopi še nova promocijska taksa (25-odst. od turistične takse bo prihodek STO) pa bi to skupaj zneslo 2,5 evra. Podobno so že storili v občinah Dolenjske in Šmarješke Toplice (obe v prvem branju), a so novomeški občinski svetniki in svetnice v skrajšanem postopku na včerajšnji seji, kljub pojasnilom direktorja Zavoda Novo Mesto Marjana Hribarja o razlogih za dvig in usklajevanju z največjim ponudnikom, tj. Termami Krka, raje prisluhnili odboru za gospodarstvo, ki ga vodi Adolf Zupan (DeSUS). Ta je podal predlog, da podražitev (oz. obe skupaj) stopi v veljavo z novim letom, kar bo bolj prijazen ukrep do turističnih ponudnikov.

Podrobneje o mestoma vroči razpravi na včerajšnji seji občinskega sveta v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Pa tudi o tem, da so svetniki in svetnice porabili več kot uro, da so se uskladili glede samega dnevnega reda. Odbor za gospodarstvo je predlagal umik sprejemanja strategije razvoja do leta 2030, strinjali so se tudi nekateri svetniki, med njimi Alojz Kobe (GAS): »Bolj kot to, kaj je napisano, da bomo naredili 2030, me skrbi to, da imamo en kup strategij, za katere smo zapravili en kup denarja, nismo pa naredili tisto, kar bi že zdavnaj lahko naredili. Tudi na današnji seji imamo dvig turistične takse- torej mi lahko napišemo, da si želimo več turistov, ampak delamo pa nasprotno. Bolj pomembna so dejanja.«

Pripravljalci dokumenta in župan Gregor Macedoni so večkrat poudarili, da je strategija nastajala dve leti in med drugim je postopek vključeval več javnih razprav, ko bi vsak lahko sodeloval, pa večina svetnikov ni. Poudarili so tudi, da gre za živ dokument in da podrobnejši načrti zagotovo še sledijo, na koncu pa se z umikom občinski svet ni strinjal in je strategijo v nadaljevanju tudi sprejel.

Miroslav Berger (DesUS) je včeraj z dnevnega reda želel umakniti kar dve točki: v prvem branju predlog o ustanovitvi podjetja Cerod-DBk in pa sprejem proračuna za leto 2019. Pri prvem je opozoril, da je gradivo nepodpisano in ne dovolj natančno, spraševal se je o razlogih za ustanovitev novega podjetja in finančnih posledicah, s čimer sta se strinjala tudi Kobe in Mojca Špec Potočar (SMC). Pri proračunu pa se je Bergerju in še nekaterim zdelo nehigienično sprejemati takšne proračunske zaveze, ko nas jeseni čakajo lokalne volitve in nova sestava občinskega sveta.

O razlogih za novo podjetje, ki naj bi poskrbelo za skupno izgradnjo lastnega MBO desetih občin partneric, smo v Dolenjskem listu podrobneje poročali že pred časom, glede proračuna pa je Macedoni dejal, da ta nakazuje nadaljevanje prioritetnih projektov in da ga bo tudi nov občinski svet lahko spremenil z rebalansi, v kolikor bi to želel, sicer bo nemoteno delovanje občine oteženo, številna društva bodo zopet več kot pol leta čakala na ustrezne razpise ipd. S spremembami dnevnega reda se svetniki na koncu niso strinjali, kasneje po daljših razpravah pa oba predloga tudi potrdili oz. sprejeli.

A s tem dnevni red, ki je sicer zajemal 23 točk, še ni bil sprejet. Kobe je predlagal še razširitev, s katero so štiri stranke, GAS, SD, SNS in ZZD, zahtevale, da župan javno odgovori na več kot deset njihovih vprašanj, zastavljenih na skupni novinarski konferenci. Macedoni je odvrnil, da je na očitke že večkrat odgovoril in da se ne bo ponavljal ter da občinska seja ni mesto za politična obračunavanja. »Tu so spet trditve, ki bodo predmet kazenskih zadev. Nezakonito je namreč obtoževanje brez dokazov,« je rekel župan, Kobe pa mu je kasneje med občinsko sejo očital, da grozi.

Seja se je zaključila po štirih urah in občinski svet je, razen nekoliko kasnejše podražitve turistične takse, soglašal z vsemi 23 predlogi, tudi že omenjenim proračunom za prihodnje leto, o čemer bomo podrobneje še poročali v tiskanem Dolenjskem listu.

M. Martinović

Galerija

Komentarji (10)

2.6.2018 6   (6)   (0)   Oceniopazovalec 
Kaj vse mi da bomo, pa čeprav za milijone v minus. Geniji, ni kaj !! :-))
2.6.2018 5   (5)   (0)   OceniURBAN  
Za vse to bo nekdo/ nekateri moral/ i odgovarjati...že letos.
6.6.2018 5   (5)   (0)   Oceniobčan 
Župan bi na zelo konkretne očitke moral odgovoriti! "Pri projektu izgradnja cevovodov, so bili v letu 2018 sklenjeni aneksi za povečanje pogodbene vrednosti v višini 1.587.034 EUR, brez DDV. Po pojasnilu koordinatorja projekta naj bi bili vzroki za povečanje vrednosti pogodbe slabo izdelani projekti. Tudi za to povečanje vrednosti pogodbe občina še nima odobrenega sofinanciranja s strani države. Za izgradnjo cevovodov so bile po projektu in po razpisu predvidene cevi proizvajalca Pont-a-Mousson evropskega proizvajalca, vgrajujejo pa se cevi Svobodni Sokol, proizvedene v Rusiji, ki so slabše kvalitete od evropskih in primerno temu bistveno cenejše. Po izjavah upravljalca vodovoda so izgrajeni cevovodi verjetno zaradi slabe tehnologije spajanja cevi netesni in povzročajo vodne izgube. V proračunu 2018 so na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD - ELENA predvideni tudi odhodki za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave. Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, po pooblastilu občine vodi Komunala Novo mesto, s katero je bila sklenjena pogodba za vodenje projekta v vrednosti 270.000 EUR. Poleg tega je občina v marcu 2017 sklenila z odvetniško pisarno Turk d.o.o. Kržičeva 6, Ljubljana, pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije, v vrednosti 55.510 EUR z DDV. Zato zahtevamo, da župan javno pojasni : 10 1. Kakšna je pravna podlaga za priznanje dodatnih stroškov oziroma sklenitev aneksov pri izgradnji vodarn, ker je pogodba za izgradnjo vodarn sklenjena po načinu »ključ v roke«? 2. Kdo konkretno je odobril povečanje vrednosti pogodbe oziroma sklenitev aneksov? 3. V kakšni fazi je postopek odobritve sofinancerskih sredstev EU in države za pokritje dodatnih stroškov, pri pristojnih organih? 4. Zakaj občina ni uveljavljala odškodninske odgovornosti (vnovčenje garancije), če so bili projekti slabi? 5. Kdo konkretno je odobril zamenjavo cevi proizvajalca Pont-a-Mousson z cevmi proizvajalca Svobodni Sokol ter koliko se to finančno pozna pri investicije glede na to, da se vgrajujejo cenejše in slabše cevi od predvidenih? 6. Ali držijo navedbe, da novo izgrajeni cevovodi puščajo in kako bo občina zagotovila, da bodo napake odpravljene? 7. Kaj konkretno se bo izvedlo za spremljanje vodnih izgub in hidravlične izboljšave iz sredstev na proračunski postavki 2311052050 Projekti EBRD – ELENA ter ali ne gre pri tem za dvojno sofinanciranje projekta? 8. Na osnovi katere pravne podlage je bila sklenjena pogodba s Komunalo Novo mesto za vodenje projekta ter kakšna je vloga, naloge in odgovornost izvajalca? 9. Na osnovi katere pravne podlage je bila sklenjena pogodbo za pravno svetovanje v okviru investicije z odvetniško pisarno Turk d.o.o., ter kakšna je vloga, naloge in odgovornost izvajalca?
6.6.2018 5   (5)   (0)   Oceniobčan 
Župan bi moral odgovoriti:" Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni je kot župan nosilne občine projekta Cerod odstopil od projekta Cerod II – izgradnja MBO (mehansko-biološka obdelava odpadkov) in k temu vzpodbudil še ostale občine, sodelujoče v projektu in se s tem odpovedal 21 MIO EUR že odobrenega financiranja s strani EU in države. S tem je MO Novo mesto povzročil veliko in nepopravljivo škodo na račun zvišanja položnic občanom, izgubljenih prihodkov ter izgubljenih delovnih mest. Zato zahtevamo, da župan javno pojasni : 1. Kaj je MO z odpovedjo izgradnje pridobila, ali bolje rečeno, kaj in koliko je s tem izgubila? 2. Ali drži, da je zoper MO Novo mesto izbrani izvajalec del MBO, podjetje Helector iz Grčije, vložil tudi odškodninsko tožbo in v kakšni višini? 3. Koliko je še drugih tožb in kdo jih je vložil proti MO Novo mesto in kakšna je višina odškodnin, ki jo zahtevajo tožeče stranke? 4. Kdo zastopa MO Novo mesto v posameznih tožbah in kakšna je višina pogodb za opravljanje odvetniških storitev? Koliko sredstev je MO Novo mesto že plačala za odvetniške storitve ter ali ostale občine sofinancerke projekta Cerod II plačujejo svoje deleže? 5. Kako bo MO Novo mesto po odstopu od projekta MBO reševala mehansko-biološko obdelavo in predelavo odpadkov? 6. Koliko se je natančno povečala cena obdelave in odlaganja odpadkov na prebivalca od novembra 2014 do sedaj? 7. Prosimo za jasen odgovor, v katerem naj se navede dejanske podatke in natančne zneske."
6.6.2018 4   (4)   (0)   Ocenituristična taksa 
Preko 620.000 EUR zapravi novi Zavod Novo mesto več kot pred "racionalizacijo" in ukinitvijo zavoda za turizem. In po novem bodo vsi ki oddajajo sobe plačevali dodatno na vsako nočitev, 2 EUR promocijske takse in 2 EUR turistične takse. In to zato, da Macedoni financira svoje kompanjone po Sloveniji z davkoplačevalskim denarjem? Zakaj Macedoni ne pojasni, kdo je prejel preko 160 000 EUR za reklamiranje jantarja?
6.6.2018 3   (3)   (0)   Ocenijože 
Moral bo pojasniti, ne bo se izvlekel, s tistimi vred, ki so ga pri tem podpirali in v tem sodelovali vsa 4 leta. Nm bo potrebno počistiti teh večnih okostnjakov enkrat za vselej. Upam da bo to uspelo letos po volitvah novemu županu kdorkoli že bo to. ( razen tega seveda)
7.6.2018Oceniopazovalec 
Tale Desusovec Zupan pa večkrat pozitivno izstopa. Čeprav je v koaliciji in podpira dobre rešitve, ima v pomembnih stvareh svojo glavo. Spet je sforsiral nekaj v korist gospodarstva. Bravo. Le tako naprej.
8.6.2018OceniMIha 
Opazovalec, se ne strinjam s teboj.. Ti stari okostnjaki mešajo dre..že 20 let .In bi jih bilo potrebno že enkrat odstraniti iz političnega prizorišča MONM .Samo zamenjujejo se in krožijo. Vsi po vrsti. Omenjenemu pa tudi gre zahvaliti, da soproga ni dobila volitev v 2.krogu 2014. Javna skrivnost je to. V kolikor se njegovo ime ne bi pojavljalo za njeno kandidaturo, bi gladko povozila Macedonija. In bi se danes vsi skupaj imeli veliko bolje v Nm. Volilcev ni prepričala v večini le zaradi njega.
8.6.2018OceniMIha 
občan @upam, da župan pripravi vse odgovore do jeseni, potreboval bo zvrhano mero poguma, ter njemu tipične retorične iznajdljivosti :) a kaj ko tu besede ne zaležejo in kaj dosti ne pomenijo, za njimi stojijo dejanja - taka kot se očitajo in jih ne bo nemogoče prikriti s še tako sposobnim govorništvom:)
8.6.2018OceniMIha 
in jih NE BO MOGOČE prikriti s še tako sposobnim govorništvom:) op.p .tiskarski škrat :):)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava