Občini Šentjernej negativno mnenje Računskega sodišča. Očitke zanikajo.

10.10.2018 | 08:00

Občina Šentjernej domuje v tej stavbi na Prvomajski cesti 3a, ki jo bo postopno od "slabe banke" tudi odkupila.

Šentjernej - Računsko sodišče je te dni podalo negativno mnenje o pravilnosti poslovanja Občine Šentjernej v letu 2016, ker občina v več primerih ni poslovala v skladu s predpisi. Zato so na občini seveda dobili priporočila za izboljšanje poslovanja.

Kot je zapisano v revizijskem poročilu, obrazložitve proračuna občine za omenjeno leto niso popolne. Občina je s koncesijsko pogodbo za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda za več kot dvakrat presegla dovoljeni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih. Pomanjkljivosti je imel tudi načrt razvojnih programov občine, saj v njem ni načrtovala dovolj sredstev za celovito izvedbo investicije.

Občina v enem primeru ni pripravila dokumenta identifikacije investicijskega projekta oz. drugega dokumenta, ki bi vseboval ključne prvine za odločanje o investiciji. Po podatkih računskega sodišča sta bili pomanjkljivi tudi objavi javnih razpisov za sofinanciranje športa ter za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti.

Občina v odloku o proračunu Občine Šentjernej za leto 2016 ni določila obsega zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Poleg tega je pomanjkljivo izvajala tudi nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Na podlagi neposredne pogodbe je gospodarski družbi izplačala sredstva v znesku 6.842 evrov, ne da bi prej izvedla javni razpis. Z aneksom k pogodbi za najem poslovnih prostorov občinske uprave je sprejela tudi zavezo, ki nima podlage v javno finančnih predpisih, so še zapisali v poročilu.

Odziv Občine Šentjernej: bistvene nepravilnosti že odpravljene

Župan Radko Luzar

Na občini Šentjernej kljub temu, da je revizijsko poročilo Računskega sodišča RS negativno, menijo, da stvari niso tako alarmantne.

Računsko sodišče od njih ni zahtevalo niti konkretnih popravljalnih ukrepov (podana so bila priporočila), niti ni zahtevalo porevizijskega oz. odzivnega poročila, kar je sicer praksa. "Vse to pa kaže na to, da so bile vse ugotovitve v bistvenem delu že med postopkom odpravljene. Po zakonu odzivno poročilo ni potrebno, če je v revizijskem poročilu navedeno, da so bili že med revizijskim postopkom sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo razkritih nepravilnosti in nesmotrnosti,« pravi župan Radko Luzar.

Na občini trdijo, da so pripravili proračun, rebalans in zaključni račun za leto 2016 v skladu z Zakonom o javnih financah in ostalimi podzakonskimi akti, ob izrecnem upoštevanju proračunskega priročnika za pripravo proračunov Ministrstva za finance.Tudi ostale očitke zanikajo oz. razložijo, podrobneje v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista

Na občini zaključujejo, da so ravnali z javnimi sredstvi po načelu gospodarnosti, mnenje Računskega sodišča ne odraža popolnosti stanja v občini glede racionalne, transparentne in smotrne porabe javnih sredstev. »V bolj podrobnem pregledu je mogoče prepoznati, da je občina pri svojih projektih velik del proračunskih sredstev celo privarčevala, s tem, da je lahko vsakršen morebiten očitek, da so bila sredstva porabljena za kaj drugega kot za občinsko dobrobit, ovržen,« pravi župan Luzar.

V prilogi pa še Zapisnik o izvedenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za finance, Urada za nadzor proračuna, iz katerega je razvidno, da je bilo v letu 2016 proračunsko poslovanje skladno z veljavno zakonodajo.

Besedilo in foto: L. Markelj

Komentarji (2)

10.10.2018 2   (2)   (0)   OceniŠentjernejčan 
NE PRIZNAJEM OVAJ SUD!!! :-)
10.10.2018 1   (1)   (0)   Ocenimedo 
o la la spe nekaj novega pred volitvami

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava