Če bi vsak občan dobil 580 evrov …

4.10.2019 | 10:10

Uroš Lubej je opozoril na neodzivnost občinske uprave na svetniška vprašanja in pobude, kar je po njegovem kršitev poslovnika in obstrukcija dela občinskega sveta.

Župan Gregor Macedoni in direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič se na kritike konkretneje nista odzvala.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji med drugim v prvi obravnavi potrdili predlog dvoletnega proračuna. Ta za leto 2020 predvideva 48,2 milijona evrov prihodkov in 50,6 milijona odhodkov, za leto kasneje pa 47,7 milijona evrov na prihodkovni ravni in 49,1 na odhodkovni.

Župan Gregor Macedoni je ob predstavitvi obeh ponovil, da sta investicijsko naravnana (v prihodnjem letu je 23 milijonov evrov predvidenih za naložbe), da je pravočasen sprejem pomemben zaradi pravočasnih razpisov, da med prioritetami ostajajo podpora gospodarstvu, socialnim programom itd. Med pomembnejšimi projekti je naštel nadaljevanje hidravličnih izboljšav, prizidek k OŠ Otočec, 2. fazo prenove mestnega jedra, stanovanjsko politiko (urejanje hiše na Glavnem trgu 2, nakup zemljišč v Podbrezniku, naložba s stanovanjskim skladom v naselje Brod-Drage), regionalne kolesarske povezave (Trebnje, Šmarješke Toplice, Straža, Krka - Žihovo selo in Novo mesto – Stopiče), prizidek h gasilskemu domu v Gabrju, prenova zadružnega doma na Uršnih selih, kjer bi tudi uredili stanovanja, brvi Irča vas ter Kandija-Loka, GC Cikava, nadaljevanje energetske prenove javnih stavb, bazen v olimpijskem centru v Češči vasi, prenove cest …

Med razpravo je Franci Bačar (SLS) pohvalil, da se občinska uprava ne »ukvarja le s centrom, ampak tudi drugimi deli občine« ter pripravlja načrt območij brez kanalizacijskega omrežja, po katerem bo znano, ali ga namerava zgraditi občina ali se bo to urejalo z izgradnjo malih čistilnih naprav, podoben dokument pa bi po njegovem potrebovali tudi za občinsko cestno omrežje. »Kljub slišanemu sem trdno prepričan, da je delež proračuna, namenjen za mehke vsebine, torej vlaganje v ljudi, še veliko premajhen,« je opozoril Adolf Zupan (DeSUS) in spomnil na pomen izgradnje varovanih stanovanj ter podporo društvom, ki rešujejo tegobe starejših občanov.

Z njim se je strinjala Maja Žunič Fabjančič (Solidarnost), ki je opozorila, da je v proračunih premalo denarja za programe socialnega in varstvenega programa, zaradi česar tukajšnja društva težje konkurirajo na državnih razpisih. »Gre za Škofijsko Karitas, Družinsko središče, Šent, Ozaro, Društvo paraplegikov, Društvo slepih in slabovidnih itn. V te programe je vključenih 15 tisoč uporabnikov in njihovih družin, zanje so programi brezplačni, javne službe teh programov ne zagotavljajo. Država sofinancira 80 odst. denarja, 20 odst. pa je odvisnih od lokalne skupnosti. Na razpisih je vse več vse bolj kakovostnih programov, torej se deleži na posamezno organizacijo znižujejo. Občina dejansko zdaj financira le še 10 odst., ostalo dobijo iz drugih virov, s tem pa društva izgubljajo na razpisih, saj dobijo manj točk. Prednost oz. več bi jih dobila, če bi občina prispevala teh 20 odst.« Po njenih besedah 11 nevladnih organizacij za 14 brezplačnih programov tako počrpa 900.000 evrov, za kar občina nameni »zgolj 100.000 in, če bi bilo tega več, bi lahko društva počrpala še več denarja«.

Alojz Kobe  (GAS) je opomnil, da po njihovem prepričanju občina premalo denarja namenja za njene obvezne službe, kot so naložbe v infrastrukturo, preveč pa v nadstandardne projekte: »Za ceste damo 230.000 evrov, samo za vzdrževanje sistema GoNM pa več kot 300.000!« Med drugim je nasprotoval tudi nakupu zemljišč v Podbrezniku za slaba dva milijona evrov, saj da gre za »reševanje nasedlih tajkunskih projektov«. Alenka Muhič (ZZD) pa je predlagala, da bi iz predlogov proračuna odvzeli pooblastila, ki županu omogočajo prerazporeditve sredstev in odpiranje novih postavk: »Enaka pooblastila smo že dali ob sprejemanju rebalansa, in kaj je rezultat? V 60-milijonskem proračunu le 30-odstotna realizacija, pa ne morejo biti razlogi le v evropskih sredstvih. Marca smo sprejemali rebalans, vedele so se vse obveznosti iz leta 2018, do junija je bilo narejenih kar 68 prerazporeditev v treh mesecih. Mislim, da takšna pooblastila presegajo vse zakonske okvire, zato predlagam, da se ti členi iz samega odloka črtajo.«

»Lahko bi dali po 580 evrov vsakemu od 37.000 občanov. Kaj bi bilo? Kdo bi dal za javno razsvetljavo, kdo bi dal za krpanje lukenj na cesti, kdo za vrtce in kdo za material v šolah? Skratka, na koncu bi večina ugotovila, da dejansko dobijo več kot teh 580 evrov. Zakaj v proračunu ne gradimo doma starejših? Ker za to ne moremo dobiti nobenega denarja od drugod, zato gradimo regijske kolesarske povezave. To je resnica,« je odvrnil župan in na koncu je občinski svet v prvem branju potrdil oba dokumenta, občinska uprava pa se bo do drugega branja opredelila do vseh podanih pobud.

Peturna občinska seja, prva po poletnih počitnicah, se je začela precej burno, saj je Uroš Lubej (Solidarnost) predlagal, da seje sploh ne bi bilo, ker je občinska uprava z županom na čelu po njegovem »obstruirala delo občinskega sveta«, saj v dobrih treh mesecih ni odgovorila na njegova svetniška vprašanja. Ko predlog ni bil sprejet, je med razpravo o dnevnem redu podal devet predlogov za umik posamičnih točk, a tudi tu ni dobil zadostne podpore, prav tako se občinski svet ni strinjal s Kobetovim predlogom za umik glasovanja o nadomestni članici oz. predstavnici ustanovitelja v svetu zavoda Dolenjski muzej.

Podrobneje še v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Dopolnjena oz. popravljena objava (6. oktober):

Peturna občinska seja, prva po poletnih počitnicah, se je začela precej burno, saj je Uroš Lubej (Solidarnost) med drugim povedal, da je občinska uprava z županom na čelu po njegovem »obstruirala delo občinskega sveta«, saj v dobrih treh mesecih ni odgovorila na njegova svetniška vprašanja. Občinskemu svetu je predlagal, da glede tega sprejme stališče, da je župan ravnal v nasprotju s poslovnikom, in ga pozove, da odgovori v sedmih dneh. O tem nato občinski svet ni niti glasoval, Lubej pa je nato med razpravo o dnevnem redu podal devet predlogov za umik posamičnih točk, a tudi tu ni dobil zadostne podpore, prav tako se občinski svet ni strinjal s Kobetovim predlogom za umik glasovanja o nadomestni članici oz. predstavnici ustanovitelja v svetu zavoda Dolenjski muzej.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija

Komentarji (12)

4.10.2019 3   (24)   (21)   OceniAlojz Kobe GAS 
V GAS-Gospodarsko Aktivni Stranki se zavzemamo, da bi se več sredstev namenilo za izvajanje obveznih nalog občine (vzdrževanja in gradnja cest, optičnega omrežja, vodovodov, kanalizacije, predšolsko varstvo, kultura, skrb za premoženje občine in vzdrževanje objektov v lasti občine, pločnikov, javne razsvetljave ...), ki so sedaj okrnjene na račun »mehkih« in nadstandardnih projektov. Nesprejemljivo je, da se namenja 1,9 MIO EUR davkoplačevalskega denarja za reševanje nasedlih investicij tajkunov. Istočasno ko v županovanju Gregorja Macedonija ni bil začet niti en nov projekt izgradnje kanalizacije, ko še vedno velik del občanov nima vodovoda, ko še vedno 1/3 MO Novo mesto nima optičnega omrežja, ko se številni kulturni spomeniki razpadajo, ker v zadnjih letih za vzdrževanje le teh praktično ni bilo namenjenih nobenih sredstev.
4.10.2019 3   (23)   (20)   OceniAlojz Kobe GAS 
V GAS pogrešamo bolj gospodarno in bolj namensko porabo davkoplačevalskega denarja V MO Novo mesto, kot to nalaga tudi zakonodaja. Ker po našem mnenju temu ni tako smo bili letos priča novim podražitvam cen vrtcev, 38 % rasti cen za zbiranje in odvoz odpadkov in drugim povišanjem cen komunalnih storitev, več kot 100 % dvigu turistične takse. Občina je v polletju najela nove kredite v višini 3.250.000 EUR, ter odplačala dolg v višini 1.022.016 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 06. 2019 znaša 2.966.095 EUR, od tega je stanje zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 06. 2019 v višini 1.883.932 EUR. Za sanacije in preplastitve cca. 420 km občinskih cest je bilo namenjenih v polletju le 233.699 EUR. Novi zavod Novo mesto naj bi v letošnjem letu iz proračuna MO Novo mesto prejel 1.550.512 EUR. 332.000 EUR naj bi nas v letošnjem letu stal Sistem za izposojo koles GoNM.
4.10.2019 3   (23)   (20)   OceniAlojz Kobe GAS 
Teh 580 EUR/ prebivalce katere omenja župan občani preko davkov že plačamo in je potrebno s temi sredstvi skrbno razpolagati in delati v dobrobit vseh občanov. Poleg tega smo Občani veliko infrastrukture zgradili s samoprispevki in bi bilo korektno, da bi MONM namenjala vsaj minimalna sredstva potrebna za vdrževanja te infrastrukture , da bi se tako preprečilo nastajanje škode.
4.10.2019 13   (13)   (0)   OceniTrue Truic 
Frapantni podatki edinega pravega svetnika, ki natanko vstrajno in argumentirano podkrepljeno s podatki razlaga katastrofa stanje v MONM. Ostali vsi dvigujejo roke, jaz bi temu rekel da imamo v MS MONM kimavce in par svetnikov ( dobsedno :)...Ljudje brez hrbtenice sedijo tam in pobirajo naš denar ...Temu mestu če odvzamemo Krko, Adrio, TPV se sesuje samo vase v 1 mesecu...
4.10.2019–9   (1)   (10)   Ocenidaljinec23 
vodovod mam, optično omrežje mam, mislm, da tale model nad mano kar dobr laže...ga blm volu
5.10.2019 4   (20)   (16)   OceniAlojz Kobe GAS 
Sicer pa matematika kaže, da pri 48, 2 MIO predvidenega proračuna državljani v povprečju ( tudi dojenčki) vplačamo 1302 EUR in ne le 580 EUR. Poleg tega tudi storitve katere izvajajo občinska podjetja zavodi in agencije občani plačamo še dodatno. Tudi EU proračun financiramo državljani, torej razlagati s strani župana kako naj bi nam on delil " naš davkoplačevalski denar", kaže kako nekateri politiki razumejo delovanje javnih financ in se tako tudi obnašajo in samovoljno denar, ki je bil npr. s proračunom potrjen za gradnjo vodovoda prerazporejajo za druge namene. Tudi v letu 2018 smo imeli številne projekte v javno dobro katere bi morala občina prednostno izvajati, izvedeni samo zato, ker so Občani poleg vseh dajatev te projekte financirali s svojim denarjem. Tako so res nevmesni komentarji župana, kako da Občani nebi znali razporejati davkoplačevalskega denarja, ob dejstvu, da občani 100 % plačamo vse protokole župana in zabave katere se organizira.
5.10.2019 4   (17)   (13)   OceniAlojz Kobe GAS 
Kot povedano že na seji Občinskega sveta v času županovanja g. Gregorja Macedonija ni bil začet noben nov projekt gradnje kanalizacij v MO Novo mesto. Vse 3 projekte katere je omenjal g. Macedoni v naknadnem odzivu na "Vaš Kanal", so bili začeti že pred letom 2014 ( Glejte izrez iz Rebalansa proračuna za leto 2014). Pri čemer je bilo z rebalansom v letu 2014 zagotovljenih za izgradnjo kanalizacijskih sistemov 1.376.000 EUR. Zahvala vsem, ki so kakorkoli pomagali, da so se nekateri od začetih projektov katere je v odzivu omenjal župan zaključili. Občani pa upravičeno pričakujemo, da se zaključi tudi ostale projekte začete že pred nastopom mandata g. Macedonija, kot tudi da se začne z novimi projekti in izgradnjo kanalizacijskih sistemov tudi v ostalih krajih V MO Novo mesto, ki kanalizacije še vedno nimajo.
5.10.2019 13   (13)   (0)   OceniTrue Truic 
Jaz bi pa rekel, da je pričakovati še več " fešt " na gl. trgu, več kozmetičnih popravkov centra mesta v smislu : "KRUHA IN IGER" , tako da se občani zabavajo in pozabijo na kruto realnost zg.omenjenih podatkov. Po zgledu rimskega imperija , za katerega vemo kako se je na koncu končal...občina ima srečo, da je NM gospodarsko nahranjeno mesto, sicer ta koncept in vizija raspolaganja z davkoplačevalskim denarjem ne zdrži mesec dni osnovnega samostojnega vodenja z raspoložljivim občinskim budžetom, da o investicijah ne govorimo ....ljudje imajo šihte, delajo v močnih firmah, koegzistencija zagotovljena, zato se zaenkrat ne ubadajo preveč s kruto statistiko upravljanja njihovega denarja...to se bo zagotovo zgodilo ob prvem večjem socialnem pritisku ko le eden od gospodarskih paradnih konjev ne bo mogel vleči s polno močjo...Za take razmere ta vizija nima pripravljeno nič od nič....nasprotno isčrpava naivne občane še dodatno :)
5.10.2019–10   (0)   (10)   Ocenidaljinec23 
bolanija
5.10.2019 13   (13)   (0)   OceniTrue Truic 
Večjih prodajalcev MEGLE in manipulatorjev , ta občina do sedaj še ni gostila....tam od l. 45. dalje....

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava