Izredna seja zaradi Podbreznika

25.10.2019 | 10:45

»V našem interesu je, da se to območje komunalno uredi in opremi, da zagotovimo pogoje za gradnjo stanovanjskih objektov in razvoj podjetništva, saj vemo, da je povpraševanje po stanovanjih večje od trenutne ponudbe,« je odločitev o nakupu še po prvem scenariju zagovarjal župan Gregor Macedoni. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj zaradi zemljišč v Podbrezniku sklical izredno sejo občinskega sveta. Kot smo poročali, gre za zemljišča podjetja IMOS v stečaju, ki so bila naprodaj, zanje pa ima občina predkupno pravico. Novi lastnik zemljišč bi imel na drugi strani pravico uveljavljati terjatve do občine v višini 850.000 evrov, zato se je občina skupaj s še nekaterimi zasebniki, ki večinoma tam že imajo svoje prostore, kot so Enigma – kreativne rešitve, Sorex marketing, Keragrad podjetje za gradbeništvo Novo mesto in Mikrografija, odločila za skupen nakup.

S tem načrtom je občinski svet na zadnji redni seji v začetku tega meseca tudi soglašal, a je DUTB občino obvestila, da lahko zgolj ona uveljavlja predkupno pravico oz. mora zemljišča kupiti sama, plačilo varščine pa se izteče danes oz. jutri. Zaradi tega so na občinski upravi pripravili nov predlog (samostojnega) nakupa, zaradi velikosti posla v višini slabih 2,4 milijona evrov pa je moral z njim soglašati tudi občinski svet.

To se je včeraj tudi zgodilo, od 21 prisotnih občinskih svetnikov je bil proti le Alojz Kobe (GAS), ki je poslu nasprotoval že na redni seji z besedami, da »rešujejo nasedle tajkunske projekte«.

M. M.

Komentarji (36)

25.10.2019–1   (1)   (2)   Ocenidaljinec23 
Kobe je menda tudinna volitvah glasoval proti sebi...
25.10.2019 23   (24)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
GAS proti financiranju nasedle investicije z davkoplačevalskim denarjem! Svetniška skupina GAS- Gospodarsko Aktivne Stranke je na 1. izredni seji Občinskega sveta MO Novo mesto dne 24.10.2019 nasprotovala, da MO Novo mesto nameni 2.322.026,24 EUR za nakup zemljišča nasedle investicije v Podbrezniku. Pri tem smo v povezavi s predlogom Soglasja k osnutku besedila pravnega posla- odkup nepremičnin v ZN Podbreznik opozorili tudi na številne kršitve Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) Uradni list RS, št 11/18 in 79/18 in sicer: a. Na kršitev 24. člena ZSPDSLS-1 saj Občinski svet MO Novo mesto te investicije ni potrdil v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MONM za leto 2019 niti za leto 2020. Zakon v 24. členu nalaga: "24. člen (načrtovanje ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti) (1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. (2) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ožjega dela samoupravne lokalne skupnosti, ki je pravna oseba, sestavni del letnega načrta samoupravne lokalne skupnosti in se sprejema na način iz prejšnjega odstavka. (4) Vsebino in podrobnejši postopek sprejemanja načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ter način objave določi vlada."
25.10.2019 23   (24)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
V GAS smo opozorili na kršitev 35. in 36. člena ZSPDSLS-1 saj Občinski svet pred odločanjem ni prejel cenitve in ocenitve vrednosti stvarnega premoženja in glede na izjave predlagateja MO Novo mesto te cenitve sploh ni naročila. Predlagatelj je namreč v svoj zagovor na seji Občinskega sveta izjavil, da cenitev ni potrebna ker zemljišče prodaja stečajni upravitelj. Vendar 35 in 36 člen zakona določata:" 35. člen (splošno o ocenjevanju) (1) S stvarnim premoženjem se ne sme razpolagati, ga oddati v najem ali na njem ustanavljati stvarnih pravic pod ocenjeno vrednostjo, če zakon ne določa drugače. (2) Naročnik cenitve je upravljavec stvarnega premoženja. (3) Nepremično premoženje in nanj vezane stvarne in obligacijske pravice oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali sodni cenilec, imenovan na podlagi zakona, ki ureja status in delovanje sodnih cenilcev. (4) Premično premoženje oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme ali drug pooblaščeni ocenjevalec vrednosti za ustrezno strokovno področje, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali sodni cenilec, imenovan na podlagi zakona, ki ureja status in delovanje sodnih cenilcev. (5) Ob naročilu cenitve se cenilec seznani z namenom cenitve in drugimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na ocenjeno vrednost. (6) Cenitve po tem zakonu se izkazujejo v eurih. (7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se stvarno premoženje lahko proda ali zamenja pod ocenjeno vrednostjo, če: - je pridobitelj pravna oseba javnega prava, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, in pogodbena vrednost ni več kot 20 odstotkov nižja od ocenjene vrednosti ali - gre za prodajo ali menjavo za potrebe prenove posameznih delov stavb, ki so v razvojnih dokumentih države ali samoupravnih lokalnih skupnosti predvideni za prenovo in so v mešani lasti pravnih in fizičnih oseb ter so s predpisi opredeljeni kot kulturni spomenik ali so na območju, razglašenem za kulturni spomenik. 36. člen (ocenitev vrednosti stvarnega premoženja) (1) Pred razpolaganjem z nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 eurov, se opravi cenitev premoženja. (2) Pred razpolaganjem s premičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 10.000 eurov, se opravi cenitev premoženja."
25.10.2019 23   (24)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
V GAS smo opozorili na kršitev 5. člena člena ZSPDSLS-1, ki nalaga Občinam, da ravnajo s svojim premoženjem tako, da zagotavljajo izvajanje izvirnih nalog samoupravne lokalne skupnosti v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo. V MO Novo mesto je izvajanje izvirnih nalog občine izjemno okrnjeno. PREKUPČEVANJE Z ZEMLJIŠČI KOT V KONKRETNEM PRIMERU NI IZVIRNA NALOGA OBČINE. Poleg tega je v MO NM že na razpolago 3007 ha zazidalnih površin, ki čakajo na investitorje. Za primerjavo: Za sanacije in preplastitve cca 420 km občinskih cest je bilo v polletju 2019 namenjenih le 233.699 EUR. Iz proračuna so bili umaknjeni projekti gradenj vodovodov in kanalizacij. Za vzdrževanje objektov v lasti MO Novo mesto in za vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena so bila namenjena minimalna sredstva. V poletju je MO Novo mesto najela nove kredite v višini 3.250.000 EUR, ter odplačala dolg v višini 1.022.016 EUR. Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 06. 2019 znaša 2.966.095 EUR, od tega je stanje zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 06. 2019 v višini 1.883.932 EUR.
25.10.2019 22   (23)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
b. 2. Odstavek 27. člena ZSPDSLS-1 sicer predvideva, da je zaradi spremenjenih prostorskih potreb in nepredvidenih okoliščin na trgu ki narekujejo hiter odziv možno dopolniti načrt ravnanja s stvarnim premoženjem v vrednosti do 20 % skupne vrednosti načrtov, vendar te dopolnitve predlagatelj ni predlagal niti ob sprejemanju proračuna MONM niti ob sprejemanju rebalansa, kljub temu, da je bilo »NEZAVEZUJOČE VABILO K DAJANJU PONUDB za nepremičninski projekt »Naselje Podbreznik« Sz 3801/2014 ( ID objave:4101483) objavljen že 10.01.2019 . Občinski svet pa je o sklepu odločal na izredni seji, pri čemer smo svetniki dobili gradivo po e-pošti le nekaj ur pred sejo. Poleg tega bi bilo preko te izjeme, če bi jo župan predlagal pavočasno dovoljeno financirati le 1.370.600,38 EUR in ne 2.322.026,64 EUR
25.10.2019 24   (25)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
Glede na to, da niso bile izpolnjene pravne podlage za financiranje te investicije z davkoplačevalskimi sredstvi je župan podlago iskal v Sklepu občinskega sveta z dne 31.1.2019 s katerim je Občinski svet dovolil sklepanje pravnih poslov za nakup nepremičnin na trasi načrtovane hitre ceste (3. razvojna os) v višini 1.370.600, 38 EUR. BREZ ODKUPA ZEMLJIŠČ OBSTAJA NEVARNOST, DA SE BO GRADNJA 3. RAZVOJNE OSI ŠE DODATNO ZAVLEKLA. IN TUKAJ SE PONOVNO POSTAVLJA VPRAŠANJE PRIORITET ALI JE BOLJ VAŽNO, DA DOLENCI KONČNO ŽE DOBIMO TO NUJNO POTREBNO INFRASTRUKTURO ALI PA SE BO DAVKOPLAČEVALSKA SREDSTVA PORABILO ZA REŠEVANJE NASEDLIH PRIVATNIH INVESTICIJ, OB DEJSTVU, DA JE V MO NOVO MESTO ŽE SEDAJ 3007 HA NEPOZIDANIH ZAZIDALNIH POVRŠIN, PRIMANJKUJE PA INVESTITORJEV.
26.10.2019 4   (4)   (0)   OceniJožko 
Gospod Alojz, vprašanje na kratko: iz vaše obširne razlage gre sklepati, da sredstev za preplastitve cest, gradnjo vodovoda in kanalizacije v krajih kjer tega še ni, ni denarja, za reševanje nasedlih privatnih investicij, kot jih imenujete, pa je. Je tako ? Zanimivo pri tem pa je dejstvo, da vas niso podprli člani opozicijske skupine, ki že v bistveno manj problematičnih primerih zaženejo vik in krik, tokrat pa so bili, kot je videti, ZA (da se podpre nasedlo privatno investicijo). Res zanimivo dogajanje :-) Občani še marsikaj ne vemo.
26.10.2019–1   (2)   (3)   Ocenimiha 
Smo opozorili, opozarjamo .... Če so kršitve, opozarjanje ni dovolj! Če so res kršitve jih je treba prijaviti na določene inštitucije, drugače je vse brezveze. Če pa niso kršitve oz. gre za vaše nestrinjanje je pa bolje da se ne izgublja kaj preveč besed. Morda je kršitev že to da nekoga optožiš da nekaj krši pa to v resnici ne... Skratka ukrepajte ali pa ne pišite tega, resnično nas ne zanimajo ti vaši traktati brez epiloga.
26.10.2019 17   (18)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
Spoštovani Jožko je tako! Izvirne naloge občine so izrazito okrnjene. Večji del sklepov Občinskega sveta se sprejema z večino opredeljenih glasov. Tako da če bi za sklep glasoval le eden ostali pa nebi glasovali bi bil sklep sprejet. Tako velik del svetnikov ne glasuje zaradi takšnih in drugačnih pritiskov, kar je bil primer tudi na tokratni izredni seji. TOREJ JE ŠTEVILČNI REZULTAT NEPOMEMBEN. BOLJ JE TRAGIČNO, DA SE BO DENAR NAMENJEN ZA ODKUP ZEMLJIŠČ ZA 3 RAZVOJNO OS NA PREDLOG ŽUPANA PRENESEL SEDAJ ZA FINANCIRANJE NASEDLE PRIVATNE INVESTICIJE. VEČKRAT SMO ŽE SLIŠALI KRITIZIRATI ŽUPANA, DA DRŽAVA NE NAMENI SREDSTEV ZA 3 RAZVOJNO OS. VENDAR ČE OBČINA NE OPRAVI SVOJE NALOGE IN DENAR ZA ODKUP ZEMLJIŠČ PORABI ZA DRUGE NAMENE POTEM JE TREBA KRIVDO PRIPISATI ŽUPANU IN OBČINSKEMU SVETU, KI POTRJUJE TAKŠNE PREDLOGE. Kot je razvidno so bila podjetja, ki že uporabljajo nepremičnine v Podbrezniku, pripravljena nepremičnine odkupiti od DUTB. Prepričan sem, da podjetniki znajo sami kupiti nepremičnine in za to ne rabijo niti župana niti podžupana v vlogi nepremičniskih posrednikov. Da je DUTB zavrnil prvotno POGODBO JE LOGIČNO, GLEDE NA TO, DA MO NOVO MESTO NI NAROČILA CENITVE NEPREMIČNINE V SKLADU Z ZAKONOM. SEDAJ VSE BREME NAKUPA NEPREMIČNINE PO REALNI VREDNOSTI LEŽI NA MO Novo mesto. Vsekakor si v GAS ne želimo, da bi se ponovil scenarij iz Stožic, ko so občinska podjetja po poročanju RTVS kupovala kubaturo zraka v strojnici.
26.10.2019 15   (16)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
Spoštovani "miha" . Naloga občinskih svetnikov je, da delamo v dobrobit vseh občanov, podpremo dobre predloge zavrnemo slabe in opozarjamo na nepravilnosti. Nadzorno funkcijo najprej opravljajo delovna telesa Občinskega sveta ( kljub temu da Statut MO Novo mesto določa, proporcionalno zasedenost glede na doseženi volilni rezultat v pomembnejših odborih in komisijah ni bil potrjen noben predstavnik GAS), ter potem Občinski svetniki. Profesionalno je za nadzor zadolžen Nadzorni odbor MO Novo mesto ( v katerega na žalost ni bil potrjen noben predstavnik opozicije, TOREJ SE ŽUPANOVA KOALICIJA NADZIRA SAMA SEBE, Nadzorni Odbor pa je prednostno pregledal delovanje v KS kjer je predsednica iz opozicija in kjer KS razpolaga na letnem nivoju s cca. 10.000 EUR) pristoja ministrstva, številni inšpektorati in KPK. Sum kaznivih dejanj pa preučuje in preganja tožilstvo in organi pregona, ter sodi sudišče. ČE BI VSI TI ORGANI KOREKTNO OPRAVLJALI SVOJE DELO NEBI RABILI ZBIRATI PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ZA OPERACIJE OTROK, NEBI BILI DRŽAVLJANI PO 40 LETIH TRDEGA DELA OBSOJENI NA REVŠČINO NEBI VSAKO LETO ŠLO VEČ TISOČ IZOBRAŽENIH SLOVENCEV S TREBUHOM ZA KRUHOM,... Skratka spoštovani "miha" vsak naj korektno opravi svoje delo tudi vi pa nam bo vsem bolje.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava