S proračunoma do 250 projektov na terenu letno

15.11.2019 | 11:35

Med razpravo o dvoletnih proračunskih odlokih je bilo precej govora tudi o županovih pooblastilih za prerazporejanje sredstev: so ta prevelika ali ne?

Tonskim posnetkom občinskih sej lahko prisluhnete na spletnih straneh MO Novo mesto. Amandma Solidarnosti, ki se je nanašal tudi na video posnetke, včeraj ni bil sprejet.

Občinski svet je kot običajno tudi na včerajšnji seji soglašal z vsemi predlogi odlokov in ostalih dokumentov občinske uprave. Zgolj pri strategiji kom. infrastrukture je s svojima amandmajema uspela Alenka Muhič (ZZD).

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji tudi v drugem branju sprejeli občinska proračuna za prihodnji dve leti. V letu 2020 načrtujejo 49,5 milijona evrov prihodkov in 50,3 milijona odhodkov, leto kasneje pa dobrih 48 milijonov na prihodkovni in 50,6 milijona evrov na odhodkovni ravni. Kot je med uvodno predstavitvijo obeh dejal župan Gregor Macedoni, so od prvega branja prejeli veliko pripomb: »Proračun je celota, ki bo odrazila 250 projektov na terenu na leto, od manjših do velikih. V predlogu za leto 2020 je 23 milijonov investicij, s tem počrpamo deset milijonov transfernih sredstev. V obeh letih je tudi sedem milijonov evrov kredita, a hkrati je predvideno, da bomo štiri milijone odplačali. Skratka, še vedno od leta 2015 zmanjšujemo zadolženost občine. To ni naša glavna prioriteta, in če bo prišlo do bistvenih razvojnih priložnosti, za kar bi potrebovali kredit, ga bomo vzeli.«

Med glavnimi spremembami glede na prvi predlog je navedel upoštevanje povprečnine v višini dobrih 589 evrov za leto 2020 in 588 za 2021, zaradi česar so prihodke lahko dvignili in tako uskladili nekatere pripombe. Med spremembami je naštel še spremenjene časovne dinamike projektov vodovod Gornja Težka voda, osvetlitev stadiona, komunalno opremljanje Mrvarjevega hriba, dodatna sredstva na vzdrževanju vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, prva sredstva za OPPN Mrzla dolina, v letu 2021 začetek rekonstrukcije ceste Mali Slatnik-Petelinjek, več sredstev za avtobusna postajališča …

Glede očitkov, da ima župan prevelika pooblastila pri prerazporejanju posamičnih proračunskih postavk, je Macedoni pojasnil, da jih potrebuje, če želijo delovati gospodarno, biti prilagodljivi in se hitro odzivati na spremembe pri posameznih projektih, za kar je navedel tri konkretne primere. Na predlog občinske svetnice Maje Žunič Fabjančič (Solidarnost) je sinoči pri obeh proračunih vložil županov amandma, s katerim več denarja namenjajo socialno varnostnim programom.

Solidarnost oz. njen občinski svetnik Uroš Lubej je vložil še štiri amandmaje, ki pa v nadaljevanju - v nasprotju z županovim- niso prejeli zadostne podpore: nanašali so se na uvedbo participativnega proračuna, vzpostavitev občinskega supervizorja, nove aplikacije za vložitev prostorskih pobud na občinskih spletnih straneh in video, ne zgolj tonsko snemanje občinskih sej.

»V MO Novo mesto je še vedno 27 vasi, ki nimajo kanalizacije. Koliko je stala strategija opremljanje s komunalno infrastrukturo, ki jo bomo danes obravnavali? Zakaj v načrt razvojnih programov ni vključen odkup zemljišč ob gradnji tretje razvojne osi? Zakaj ste dodatno zmanjšali znesek za preplastitev občinskih cest na skromnih 300.000 evrov? Sistem za vzdrževanje javnih koles GoNM pa stane čez 270.00 evrov, ali se vam zdi do sorazmerno? Zanima me, zakaj ste zmanjšali znesek za pomoč staršem ob rojstvu otroka? Zakaj občina ne nameni nobenih sredstev za širitev optičnega omrežja, nimata ga ne Otočec ne Ratež … Lahko obrazložite teh 400.000 evrov za oživitev mestnega jedra?« je vprašanja nizal Alojz Kobe (GAS) in poudaril, da po njegovem prepričanju občina premalo denarja namenja za njene obvezne naloge, preveč pa za t.i. mehke vsebine: »Med obveznimi nalogami občin nikakor ni protokol župana, pa zanj damo skoraj toliko kot za preplastitve občinskih cest!«

Alenka Muhič (ZZD) je vnovič opozorila, da so županova pooblastila glede prerazporeditev po njenem enostavno prevelika: »Če izhajam iz proračuna za 2019 in vodovod Gorenja Težka voda: ta postavka je bila že v letošnjem proračunu, pa so z nje šla sredstva za Olimpijski vadbeni center Češča vas. Torej bi to lahko bilo narejeno le iz lastnih sredstev, pa ni bilo, ker ste prerazporedili. In teh prerazporeditev je bilo samo lani 68! Proračun je za kar 20 milijon prenapihnjen.«

Na drugi strani so Jasna Kos Plantan in Janez Povh (oba Lista GM), Adolf Zupan (DesUS), Marko Dvornik (NSi) in Franci Bačar (SLS) oba proračuna pohvalili in se strinjali z županovimi pooblastili za prerazporeditve.

Župan je na posamični kritike odgovoril oz. večino zavrnil, za oživljanje mestnega jedra je denimo namenjenih 40 in ne 400 tisočakov, projekt GoNM je 85-odstotno sofinanciran, optiko na območju sivih lis gradi podjetje, potrjeno s strani države itd. »Prerazporejali pa smo zgolj v okviru sprejetih projektov, nismo si izmišljevali novih. Zaradi prerazporeditev imamo kvečjemu boljšo in ne slabšo realizacijo proračuna, in to za vsaj 10 odstotkov,« je še poudaril.

Kot omenjeno, so na koncu z 19 glasovi za in tremi proti oba proračuna, vključno z županovim amandmajem, potrdili. Strinjali so se tudi z vsemi ostalimi točkami dnevnega reda včerajšnje seje, med drugim tudi z omenjeno strategijo opremljanja s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Pri tem je občinski svet sprejel tudi amandmaja Muhičeve, ki med drugim župana in občinsko upravo zavezujeta, da v nekaj mesecih pripravijo operativni načrt njenega izvajanja. Dokument sicer ne zajema vseh naselij v MO Novo mesto, a za 22 območij bo po novem znano, ali tam občina namerava graditi javno omrežje ali bodo to vprašanje reševali z malimi čistilnimi napravami. Podrobneje o tem in ostalih točkah pa v naslednjih tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

Tekst in foto: Mirjana Martinović

Galerija

Komentarji (18)

15.11.2019 4   (4)   (0)   Ocenimiha 
S proračunoma do 250 projektov na terenu ? Na terenu? Kako se potem delijo ti projekti? eni so na terenu drugi pa v pisarni al kako? hm
15.11.2019–8   (5)   (13)   Oceniqwd634 
Uboga Muhičeva in Kobe. Na vse pretege iščeta in iščeta dlako v jajcu, tolčeta po vsem, kar vladajoči dobrega naredijo za občino, vse bi naredila za boljši volilni izid na naslednjih volitvah. Oba pa pogorita na celi črti. Ljudje nismo neumni, draga moja. Predhodnik Macedonija ni naredil NIČ, da ostalih sploh ne omenjamo. Občina je v zadnjih letih končno zadihala.
16.11.2019–10   (10)   (20)   OceniTrue Truic 
Razni režiserji, qwd.ter ostali manipulantje.. 100 terih nickov ( ene in iste osebe iz Rotovža).., razloži kako lahko tako soglasno 19 "fikusov" dviguje roke na VSEH teh sejah, ki so kolikor lahko sledim iz teh "poročil za javnost", več kot OČITNO sklicane in namenjene same sebi? pa ne mi reči da ne znajo brat številk, da v bistvu ne vidijo in ne slišijo kaj jim servirajo v poročilih teh sej...in lepo dvignejo roko.:):_:) Pozabljajo, da je tisti, ki sodeluje v zločinu PRAV TAKO ZLOĆINEC. in ko nekega dne pride kazen Božja/ karma je obravnava za zločinca in pomočnike - enaka...pa tu je pomisliti tudi na tako im del "opozicije" ki na koncu za čudež, vendarle soglaša z vsem...? Komedije v dolini Šentflorjanski, ki kar trajajo in trajajo neovirano....fascinantno ;)
16.11.2019–6   (22)   (28)   OceniAlojz Kobe GAS 
V MO Novo mesto še vedno 27 vasi, 2 naselij znotraj Novega mesta in številna ostala naselja nima kanalizacije, kljub temu, da bi morala biti v skladu z zakonom, ta zgrajena že do leta 2016. Zakaj ste v načrt razvojnih programov do leta 2023 vključili le gradnjo kanalizacije v 5 vaseh? Kljub temu da bi morala biti do 2023 zgrajena že kompletna kanalizacija? Kdaj se bo gradnja kanalizacije izvajala v ostalih 25 vaseh? Kaj je z ostalini naselji, ki sploh niso vključeni v takoimenovano novo »strategijo«?
16.11.2019–6   (21)   (27)   OceniAlojz Kobe GAS 
Koliko je stala izdelava dokumenta: » Strategija opremljanja MO Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode? Ali lahko navedete v katerih točkah se »nova« strategija razlikuje od strategije potrjene leta 2010? Ali ne pomeni strategija tudi to, da je potrebno navesti iz katerih virov se bo strategijo izvajalo in v kakšnem terminskem planu? Zakaj v »novi strategiji« teh podatkov ni? Tudi brez zagotovljenih sredstev, kot je razvidno iz načrta razvojnih programov do leta 2023 je ta dokument le mrtva črka na papirju, tako kot ostale strategije za katere se porabi ogromno davkoplačevalskega denarja potem pa se v praksi ne izvajajo.
16.11.2019–7   (21)   (28)   OceniAlojz Kobe GAS 
Zakaj v Načrt Razvojnih Programov do leta 23. ni vključen odkup zemljišč ob tretji razvojni osi? V kolikor občina ne bo zagotovila odkupa zemljišč za navezovalne ceste in pločnike in zagotovila svojega deleža financiranja se bo gradnja tretje razvojne osi odložila še naprej. Zakaj ste sredstva za te namene prerazporedili za nakup zemljišča v Podbrezniku mar ni 3 razvojna os prioriteta za MO Novo mesto, kot tudi ostale dolenjske občine?
16.11.2019–6   (18)   (24)   OceniAlojz Kobe GAS 
Zakaj ste še dodatno zmanjšali znesek za preplastitev občinskih cest na le 300.000 EUR? Vzdrževanje sistema za izposojo koles GO-NM naj bi nas stal med letom 2020-2023 kar 677.000 EUR? Ali se vam zdi znesek v sorazmerju z zneskom 300.000 EUR kolikor jih MO NM nameni na leto za vdrževanje cca. 430 km občinskih cest? Tudi za ostale projekte se prejme EU in državna sredstva, pa se je npr. zaustavil projekt gradnje CEROD 2 kljub že odobrenim 22 MIO EUR državnih in EU sredstev. Sedaj se vozi smeti iz Dolenjske na obdelavo v Ljubljano in posledično plačujemo občani MO NM skoraj 2, 5 kratnik cene za zbiranje in odvoz odpadkov kot leta 2014.
16.11.2019–6   (20)   (26)   OceniAlojz Kobe GAS 
Kaj naj bi se financiralo iz proračunske postavke 05084014 "Novomeška pomlad" v znesku 80.000,- EUR?
16.11.2019–7   (19)   (26)   OceniAlojz Kobe GAS 
Kljub nasprotovanju večine podjetnikov in stanovalcev Glavnega trga, ki tam živijo in delajo ste zaprli dostop za avtomobile. Sedaj ugotavljamo, da se nameni krepko preko 400.000 EUR davkoplačevalskih sredstev na leto za takoimenovano oživljanje »mestnega jedra«? Ali lahko obrazložite proračunske postavke iz katerih je možno sklepati, da se financira tudi »oživljanje«:04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 253.650,- EUR, 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 111.000,- EUR, 18061012 Oživljanje mestnega jedra z ukrepi sofinanciranja 45.000,- EUR, 18039002 Umetniški programi 80.000,- EUR, 2305082031 Mestno kulturno središče 250.000,- EUR, 07097003 Mladinski projekti 59150,- EUR.
16.11.2019–6   (19)   (25)   OceniAlojz Kobe GAS 
Občina ima številne kulturne spomenike lokalnega pomena, ki so v zelo slabem stanju in nujno potrebni vzdrževanja! Občina je v letu 2019 na proračunski postavki 05086002 Akcija zaščite kulturne dediščine namenila le 10.500,- EUR, v letu 2020 je na tej proračunski postavki predvidenih le 9.000,- EUR? Žalostno je, da pri tako razkošnem proračunu MO Novo mesto ne poskrbi tudi za kulturno dediščino. Ta naloga v skladu z zakonodajo spada med obvezne naloge občine, katere bi morala izvajati občina prednostno, na žalost pa so praktično vse obvezne naloge občine izrazito prikrajšane na račun »mehkih« in nadstandardnih projektov.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava