Se bodo občinarji vozili z avtobusom in vlakom?

29.11.2019 | 16:15

Foto: I. V.

Krško - Morda najbolj zanimiva točka devete seje krškega občinskega sveta, na kateri bi svetnik Aleš Zajc, ki je točko tudi predlagal, podal informacijo glede predloga nove pokrajinske delitve Slovenije, je zaradi odsotnosti predlagatelja, ki je prav tedaj v Državnem svetu glasoval o odložilnem vetu na zakon o proračunu, odpadla, tako da so se občinski svetniki lahko mirno posvetili obravnavi zanje manj stresnih točk.

V uvodnem delu seje je v točki pobude, vprašanja in predlogi članov občinskega sveta je med drugim Damjana Pirc opozorila na prostorsko stisko osnovne šole na Raki, ki je tako posledica povečane rodnosti  kot tudi priseljevanja, na katerega vpliva tudi pred leti novo zgrajena avtocesta. Ne le da so polno zasedene vse učilnice, pač pa imajo pouk tudi v knjižnici, zbornici in zadnji dve leti tudi v prostorih krajevne skupnosti. Otroci tako večkrat na dan prečkajo regionalno cesto in neurejeni trg na Raki, kjer je povečan tudi promet tovornih vozil.

Aleš Suša je opozoril na čedalje bolj zapletene postopke pri kandidiranju društev na občinskih razpisih, ki zahtevajo zbiranje čedalje večjega števila podatkov in dokumentov, tudi osebnih podatkov članov, kar je za predstavnike društev, ki so prostovoljci in pogosto tudi starejši ljudje, glede na to, da so prijave elektronske, zelo zahtevno, poleg tega pa je treba poleg elektronske prijave na razpis oddati tudi pisno vlogo. Predlagal je, da če drugega ne, naj vsaj naslednjih deset let ne spreminjajo postopkov, ki so zdaj praktično vsako leto drugačni. Občinsko upravo je tudi pozval, da se odločneje vključi v prizadevanja za ublažitev podnebne krize ter med drugim predlagal, naj za službeni poti po možnosti namesto službenih avtomobilov uporabljajo javni prevoz ter s tem dajejo tudi zgled občanom. Opozoril je, da lahko k reševanju podnebne krize prispevajo tudi lokalne skupnosti, zato mesta po vsem svetu sprejemajo ukrepe za razogličenje in blaženje posledic podnebnih sprememb. Predlagal je med drugim tudi, da se občina zavzame za gradnjo toplovoda iz Nuklearne elektrarne Krško za ogrevanje stavb, da poveča skrb za urejanje zelenih javnih in zasebnih površin vključno z drevesi, da spodbuja večjo samooskrbo s hrano rastlinskega izvora ter prepoved uporabe plastične embalaže za enkratno uporabo v javnih ustanovah in na javnih prireditvah.

V nadaljevanju seje je občinski svet med drugim obravnaval delovanje gospodarskih javnih služb in sprejel sklep o sprejemu Letnega programa dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2020 in sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v občini Krško za leto 2020, izdal soglasje za pridobitev uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice, soglasja k novelaciji št. 2 Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice in soglasje k novelaciji št. 2 Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Krško.

I. V.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava