Začne se s sečnjo in konča s prvo predelavo hlodovine - na voljo nepovratna sredstva

28.7.2020 | 08:10

Gozdarska žičnica (Foto: Zavod za gozdove)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v teh dneh organizira javne predstavitve razpisov s področja gozdno lesne verige iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Ti potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in državnega proračuna za različne naložbe v verigo, ki se začne s sečnjo in konča s prvo predelavo hlodovine v različne produkte.

Osem milijonov za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa za leto 2020. Za ta namen je razpisanih osem milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je uvesti učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa, doseči intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu ter ustvariti nova delovna mesta.

Upravičenci lahko kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev individualno oziroma kolektivno kot skupine lastnikov gozdov ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik ter prispevek naložbe k okolju.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 17. 8. 2020 do vključno 17. 9. 2020.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava