Krka prvih devet mesecev še boljša

19.11.2020 | 11:00

Krka - RKC4, pilota farmacevtskega razvoja (Foto: Krka Novo mesto)

Novo mesto - Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 dosegla prodajo v višini 1 milijarde 160,2 milijona EUR, kar je 6 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 210,1 milijona EUR čistega dobička oziroma 22 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je povedal: »V skupini Krka smo v obdobju januar–september2020 poslovali uspešno in zabeležili rekordne rezultate. Temu je botroval dober splet kakovostnih izdelkov, predvsem uveljavljenih zdravil na recept za zdravljenje kroničnih bolezni, s katerimi smo kljub izzivom, povezanim s covidom-19, nemoteno oskrbovali številne trge. Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij. Skupna ocena vplivov covida-19 je izrazit porast povpraševanja in posledično prodaje v prvem četrtletju ter upad povpraševanja v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, prodaja pa se je vrnila na načrtovano raven. Na poslovne rezultate je v tretjem četrtletju negativno vplivalo gibanje posameznih valut, še posebej ruskega rublja. Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev. Pričakujemo, da bomo leto 2020 končali uspešno, z 1,52 milijarde EUR prodaje in dobičkom v vrednosti okoli 260 milijonov EUR. Načrt za prihodnje leto znaša 1,535 milijarde EUR prodaje in dobiček v vrednosti okoli 265 milijonov EUR.«

Krka - računalniško vodena proizvodnja Notol 2 (Foto: Krka Novo mesto)

Pomembnejši podatki o poslovanju

Na trgih zunaj Slovenije je Krka ustvarila 94 odstotkov prodaje skupine Krka. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona EUR in 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona EUR prodaje in 4-odstotno rastjo ter nemški trg s 73,1milijona EUR prodaje in 32-odstotno rastjo.

Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji skupine Krka ostajajo zdravila na recept, največji delež med njimi pa predstavljajo zdravila za bolezni srca in žilja. V obdobju januar–september je družba registrirala 8 novih končnih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih. V vseh regijah so v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet za Krkine izdelke. Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 ob 6-odstotnemu povečanju prihodkov od prodaje zabeležila tudi izboljšanje dobičkonosnosti. Bruto dobiček se je povečal na dobrih 60 odstotkov prihodkov od prodaje. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo, so v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 40 odstotkov, EBITDA marža pa je znašala 33 odstotkov. Večjih negativnih vplivov na poslovanje, razen vpliva padca tujih valut na finančni rezultat, niso zaznali.

Za raziskave in razvoj so v Krki namenili slabih 10 odstotkov prihodkov od prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za naložbe nekoliko manjši od načrtovanih in so znašali 53,8 milijona EUR. V tem obdobju je družba Krka za nakupe lastnih delnic namenila dobrih 20 milijonov EUR, za izplačilo dividend pa 133 milijonov EUR.

Prodaja

V skupini Krka so v prvih devetih mesecih ustvarili 1 milijardo 160,2 milijona EUR prihodkov od prodaje, od tega je bilo prihodkov na podlagi pogodb s kupci z naslova prodaje izdelkov in storitev za 1 milijardo 156,6 milijona EUR. Razliko so predstavljali prihodki na podlagi pogodb s kupci iz naslova prodaje materiala in ostali prihodki od prodaje. Prihodki od prodaje so bili za 69,5 milijona EUR oziroma 6 odstotkov večji kot v primerljivem lanskem obdobju.

Prodaja izdelkov in storitev po regijah

Po prodaji najuspešnejša regija v skupini Krka je bila Vzhodna Evropa s 377,2 milijona EUR in 32,6-odstotnim deležem. Glede na primerljivo lansko obdobje so prodajo povečali za 11 odstotkov. V Ruski federaciji so prodali za 240,3 milijona EUR izdelkov, kar je 10 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju. V Ukrajini so prodali za 59,7 milijona EUR izdelkov in dosegli prav tako 10-odstotno rast. Največje relativne rasti so dosegli v Gruziji, Tadžikistanu, Kirgizistanu in Belorusiji. Sledila je regija Zahodna Evropa z 263 milijoni EUR in 22,7-odstotnim deležem prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje so dosegli 8-odstotno rast. Največ so prodali v Nemčiji, Skandinaviji in Španiji

Največjo absolutno prodajno rast so dosegli v Nemčiji, relativno pa v državah Beneluksa. Regija Srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, je bila s prodajo v vrednosti 262 milijonov EUR in 22,7-odstotnim deležem tretja po velikosti prodaje v skupini Krka. Glede na primerljivo lansko obdobje so dosegli 4-odstotno rast. Vodilni trg je bila Poljska, kjer so prodali za 123,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 4-odstotno rast. Prodajo so povečali tudi na ostalih trgih v regiji, razen na Madžarskem in Slovaškem, kjer je bila nekoliko manjša.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 151,8 milijona EUR izdelkov, kar je 4 odstotke več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 13,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Rast so beležili na vseh trgih, razen na Hrvaškem, kjer je bila prodaja na ravni primerljivega lanskega obdobja. Največ sta prispevali Romunija in Hrvaška.

V Sloveniji so dosegli 64,6 milijona EUR prodaje, kar predstavlja 5,6-odstotni delež prodaje skupine Krka. Glavnino prodaje, 42,2 milijona EUR, so ob 6-odstotni rasti, glede na primerljivo lansko obdobje, dosegli z izdelki, zdraviliško-turistične storitve pa so prispevale 22,3 milijona EUR.

V regiji Čezmorska tržišča je Krka prodala za 38 milijonov EUR izdelkov (2-odstotna rast), kar je 3,3-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Prodaja izdelkov in storitev po skupinah

V skupini Krka so prodali za 990,9 milijona EUR zdravil na recept, kar je 8 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju in predstavlja 85,7-odstotni delež v prodaji skupine Krka. Prodaja se je povečala v regijah Vzhodna Evropa (za 14%), Zahodna Evropa (za 9%), Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Slovenija (za 4%).Prodajo so povečali na Krkinih treh največjih trgih, in sicer v Nemčiji za 34%, Ruski federaciji za 14%,na Poljskem za 4%. Na drugih večjih trgih se je prodaja zdravil na recept v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečala v Ukrajini (za 12%), Italiji (za 10%), Sloveniji (za 4%) ter na Češkem in v Romuniji (za 3%).

Med srednje velikimi trgi je bila rast prodaje zdravil na recept največja v državah Beneluksa (za 41%), Franciji (za 28%), Avstriji (za 23%), Belorusiji (za 21%), Latviji (za 20%), Uzbekistanu (za 15%) in Litvi (za 11%).

Med vodilnih deset zdravil na recept po prodaji se uvrščajo skupine zdravil z valsartanom, pantoprazolom, rosuvastatinom, esomeprazolom, enalaprilom, kandesartanom in tramadolom. Ta zdravila se na posameznih trgih pojavljajo pod različnimi blagovnimi znamkami.

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na primerljivo lansko obdobje zmanjšala za 5 odstotkov, so ustvarili 87,5milijona EUR (7,6-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 9-odstotni rasti prodali za 55,8milijonaEUR (4,8-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 22,3milijona EUR, kar je 25 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju (1,9-odstotni delež v skupni prodaji). Na prodajo so vplivali ukrepi, uvedeni zaradi covida-19.

Krka - RKC4, kontrolno analizni laboratorij (Foto: Krka Novo mesto)

Razvoj in raziskave

V obdobju januar–september2020 je novomeška farmacevtska družba Krka registrirala 8 novih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih.

V vseh regijah so v več kot 60 državah pridobili nova dovoljenja za promet s svojimi izdelki in dopolnili ponudbo zdravil na recept in tistih brez recepta, pa tudi veterinarskih izdelkov.

Vlaganja in naložbe

V obdobju januar–september 2020 so v skupini Krka za naložbe namenili 53,8 milijona EUR, od tega 39,9 milijona EUR v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost je bila vrednost naložb v tem obdobju manjša od predvidene.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so zgradili večnamensko skladišče, s katerim so pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. S tem so povečali fleksibilnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. V začetku leta so pridobili dovoljenje JAZMP, s čimer so bili v celoti izpolnjeni pogoji za obratovanje. Za naložbo so porabili nekaj več kot 34 milijonov EUR. V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po širitvi zmogljivosti nabavljajo dodatno tehnološko opremo.

Nadaljujejo tudi opremljanje nove pakirnice, ki so ga začeli v letu 2019. Naložba je ocenjena na 41 milijonov EUR. Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bodo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

V obratu v Ljutomeru bodo z nakupom visoko zmogljive pakirne linije zagotovili dodatne zmogljivosti za pakiranje pastil in tablet. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,4 milijona EUR.

V Krškem so zgradili novo skladišče, s katerim so zagotovili zmogljivosti za skladiščenje surovin za kemijsko in farmacevtsko proizvodnjo. Julija so pridobili uporabno dovoljenje, septembra pa dovoljenje JAZMP za obratovanje objekta. Naložba je vredna 8,2 milijona EUR. Na isti lokaciji bodo uredili tudi nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo farmacevtskih učinkovin.

V Novem mestu potekajo tudi manjše naložbe v posodobitev sistemov in naprav v obratu Notol, obratu za proizvodnjo trdnih oblik (OTO) in obratu Beta. Skupna vrednost del je ocenjena na 5,5 milijona EUR.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus na industrijskem območju mesta Istra na severozahodu Moskve. V njej proizvedejo 81 odstotkov izdelkov, ki jih prodajo v Ruski federaciji. V naslednjih letih bodo povečali proizvodne in laboratorijske zmogljivosti. Naložba je ocenjena na 33 milijonov EUR.

Konec leta 2017 so v Ningbu na Kitajskem z lokalnim partnerjem Menovo ustanovili skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Leta 2019 so v dolgoročno najetih proizvodnih prostorih, ki so jih dodatno opremili s proizvodno opremo in opremo za zagotavljanje kakovosti, začeli proizvajati več izdelkov za trge zunaj Kitajske. Z nabavo opreme nadaljujejo tudi v letu 2020. Končni cilj je proizvajanje izdelkov za kitajski trg.

Zaposleni

Skupina Krka je imela konec septembra 2020 11.503 zaposlene, od tega v tujini 5422, kar je dobrih 47 odstotkov vseh zaposlenih. 52 odstotkov jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi sodelavci je bilo v skupini Krka 12.629 zaposlenih.

S štipendiranjem zagotavljajo kontinuiran prihod novih talentiranih sodelavcev. Konec septembra so imeli 108 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos so podelili 25 novih štipendij.

Ob Krkini podpori je konec septembra študiralo 175 zaposlenih, od tega 50 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30.9.2020 znašal 82,00 EUR, kar je 12 odstotkov več kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,7milijarde EUR. Konec septembra 2020 je imela Krka 47.614 delničarjev. V prvih devetih mesecih se je povečal delež lastnih delnic, med tem ko so se deleži slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter mednarodnih vlagateljev zmanjšali.

V obdobju januar–september2020 je Krka pridobila 246.530 lastnih delnic. 30.9.2020 je imela Krka 1.480.782 lastnih delnic, kar predstavlja 4,515 odstotka osnovnega kapitala.

Ocena doseganja ciljev poslovanja skupine Krka v letu 2020

Prodaja izdelkov in storitev bo v skladu z načrtovano in bo na letni ravni predvidoma dosegla 1 milijardo 520 milijonov EUR. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma 94-odstoten.

Največja prodajna regija bo Vzhodna Evropa. Ruska federacija bo ostala največji posamični trg. Sledile bodo regije Srednja Evropa, v kateri je Krkin drugi največji posamični trg Poljska, Zahodna Evropa, v kateri je tretji največji posamični trg Nemčija, ter Jugovzhodna Evropa, Slovenija in Čezmorska tržišča.

Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept s 85-odstotnim deležem v prodaji. Ocenjujejo, da bo predvsem zaradi vrednostne in količinske rasti prodaje dobiček večji od načrtovanega in bo predvidoma znašal okoli 260 milijonov EUR.

Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bodo predvidoma namenili dobrih 78 milijonov EUR, kar bo zaradi ukrepov, povezanih scovidom-19, manj od načrtovanega. Izvajajo vse naložbe, ki so predvidene v načrtu poslovanja.

Konec leta 2020 bo imela skupina Krka predvidoma skoraj 12.000 redno zaposlenih, od tega dobrih 47 odstotkov v tujini. Oceno poslovanja so pripravili na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov. V primeru večjih sprememb zaradi morebitnih zaostritev omejitev zaradi covida-19 ali nadaljnjih neugodnih gibanj tečajev, lahko dejanski izidi poslovanja odstopajo od ocenjenih.

Načrti skupine Krka za leto 2021

V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 535 milijonov EUR in dobiček v višini okoli 265 milijonov EUR. Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, načrtujejo 114 milijonov EUR. Načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, skupaj za dober odstotek. Število vseh redno zaposlenih naj bi konec leta 2021 preseglo 12.140.

Načrt poslovanja za leto 2021 izhaja iz strategije razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024 in temelji na pričakovanjih, ocenah in napovedih ter drugih razpoložljivih podatkih, ki so upravi družbe na voljo danes. Uprava meni, da so pričakovanja primerna. Poslovni rezultati v letu 2021 bodo odvisni tudi od širjenja covida-19 in z njim povezanimi ukrepi posameznih držav ter globalnega okrevanja po koncu pandemije. Ti dogodki in procesi so zelo nepredvidljivi in lahko na globalni ali regionalni ravni povzročijo nižjo gospodarsko rast od načrtovane, povečano brezposelnost, nadaljnjo depreciacijo nekaterih valut in manjše povpraševanje po farmacevtskih izdelkih. Seveda so lahko ti procesi tudi v pozitivni smeri, so v izjavi za javnost zapisali v novomeški farmacevtski družbi Krka.

R.M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava