Kdo so najbolj skrbni lastniki naših gozdov?

15.1.2021 | 10:30

Kočevje - Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je tudi za lansko leto izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. »Prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom, po enega iz vsake od 14 območnih enot ZGS, želimo izpostaviti zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom, tesne življenjske povezanosti z gozdom, strokovne izvedbe del v gozdu, spoštovanja večnamenske vloge gozdov, prizadevanja za varno delo v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva,« so zapisali v izjavi za javnost na Zavodu za gozdove Slovenije.

Na našem območju so najbolj skrbni lastniki gozdov Jože Poje na območju kočevske Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, Jože Štricelj na območju novomeške območne enote in Avgust Pungartnik na območju brežiške enote Zavoda za gozdove.

Jože Poje, najbolj skrben gospodar na območju OE ZGS Kočevje

Kdo so nagrajenci z našega območja?

Jože Poje, ZGS OE Kočevje, vestno gospodari na preko 45 hektarjev površin. Pretežni del posesti zajemajo gozdne površine, največja parcela je velika preko 17 hektarjev. Posest se nahaja v dveh GGE, v enoti Kolpa ter enoti Briga, kjer je pretežni delež. Vsa dela, ki jih opravi v gozdu, so opravljena kvalitetno. Jože kot skrben lastnik pozna svojo posest in parcelne meje. Redno spremlja dogajanje v svojem gozdu in v njegovi okolici.

Pri svojem delu pazi, da ne poškoduje okoliškega drevja, ter po končani sečnji sanira gozdne prometnice. Vsa varstvena in gojitvena dela so opravljena pravočasno. Pri odpravi posledic ujm je ukrepal hitro in pravočasno, svoja opažanja pa redno deli z revirnimi gozdarji. Upošteva strokovna navodila gozdarjev ZGS in redno sodeluje pri strokovnih opravilih v svojem gozdu.

Za delo v gozdu z vidika mehanizacije je dobro opremljen in vedno uporablja zaščitno opremo. Njegov modri traktor je verjetno najbolje vzdrževan daleč naokoli in po delu vedno očiščen. Ko se peljemo mimo njegove hiše, lahko opazimo ta sijoči zaščitni znak njegove domačije. Lično zložene skladovnice ob gozdnih cestah, ki jih pripravi za odvoz, nam povedo, da je tukaj delal Jože.

Kadar utegne, se udeležuje izobraževanj, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije. Svoj čut do narave z veliko začetnico pokaže tudi v skrbi za ohranjanje habitatov v obliki ohranjanja dupel in plodonosnih drevesnih vrst. Upošteva tudi potrebe divjadi po miru v gozdu. Jože prav tako zgledno skrbi za pomlajevanje gozda, še posebej na parcelah oz. sestojih, ki so bile zaradi ujm in lubadarja močneje prizadete. V domači vasi je Jože pravi naslov, ko je potrebno zagotoviti drva za zimo. V svoji sredini je priljubljen in cenjen in vedno priskoči na pomoč sokrajanom.

Njegov pogled na gozd kot ekosistem in kot vir zaslužka marsikoga preseneti. Pri delu se pozna njegova sposobnost opazovanja in pa bogastvo izkušenj pri delu v gozdu. Gospodari trajnostno z vsakoletnim »česanjem« parcel , kjer previdno odstranjuje predvsem poškodovana drevesa ali drevesa, ki kažejo upad vitalnosti. Jože je lastnik gozda, ki vedno gleda naprej, ki ve, da drevo potrebuje leta, da doseže določen premer in opravlja svoje poslanstvo v gozdu.

Jože Štricelj, najbolj skrben gospodar na območjuu OE ZGS Novo mesto

Jože Štricelj, ZGS OE Novo mesto, 65 letni lastnik gozda, je v mladih letih odraščal v občini Semič. Po sklenitvi zakonske zveze pa se je preselil v Gradac, kjer si je ustvaril družino. Sprva je bil zaposlen v semiški Iskri, vendar je bila ljubezen do narave prevelika, zato se je zaposlil na gozdnem gospodarstvu Novo mesto, sprva kot sekač, kasneje kot prevzemalec lesa. V začetku nastanka Slovenije se je podal na samostojno podjetniško pot, ki je bila povezana z odkupom in predelavo lesa.

Njegova gozdna posest, ki obsega preko 50 ha, je plod večletnih vlaganj prihrankov v nakup gozdnih zemljišč, saj ni podedoval nobene gozdne parcele. Njegovi gozdovi se nahajajo na različnih rastiščih razpršeno po območju. V gozdovih gospodari v skladu z Zakonom o gozdovih. Sečnjo in spravilo lesa opravi kakovostno in strokovno s pomočjo družinskih članov, večje sečnje pa v sklopu strojnega krožka oz. medsosedske pomoči. Za delo v gozdu ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Je tudi član gasilskega društva Gradac. Članom društva, ki niso vešči zahtevnega dela sečnje, vedno rad priskoči na pomoč.

Negovalna dela v gozdu opravlja samoiniciativno. V pomoč in zaradi varstva pri delu mu v gozdu družbo delata žena ter vnuk. Je pozoren opazovalec gozda, zato razume procese v naravi. Z gozdovi gospodari sonaravno, v njegovih gozdovih ni zanemarjenih parcel. Pravočasno sanira poškodovane gozdove po ujmah oz. podlubnikih. Njegova zgledno urejena sečišča so vzor ostalim lastnikom v okolici.

Spoštuje mnogonamensko vlogo gozda in dobro sodeluje z lovskimi organizacijami. V svojem gozdu ohranja habitatna drevesa, prav tako večinoma samoiniciativno opravlja zaščito mladega gozda pred divjadjo. Del svojih negozdnih površin pa je skupaj z lovsko organizacijo namenil za izboljšanje življenjskega prostora divjadi.

Avgust Pungartnik, najbolj skrben gospodar na območju OE ZGS Brežice

Avgust Pungartnik, ZGS OE Brežice je gozdno posest na območju Obočne enote Brežice Zavoda za gozdove Slovenije pridobil z nakupom. Kot dober gospodar je zgled ostalim lastnikom gozdov na območju. Vsa dela opravlja v skladu z nasveti revirnega gozdarja in gozdnogojitvenim načrtom.

Gozdove je odprl z gozdnimi vlakami, pri čemer je izkoristil možnost sofinanciranja z evropskimi sredstvi. Vsa gojitvena, varstveno-sanacijska in ostala dela v svojem gozdu vedno opravi v skladu z navodili na izdanih odločbah in v predpisanih rokih. Kvaliteta opravljenega dela ni nikoli vprašljiva. Je eden izmed lastnikov, katerih gozdovi so bili v snegolomu leta 2012 najbolj prizadeti.

Ko je v letu 2015 Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani ob sodelovanju z ZGS organizirala delavnico na temo: »Sanacija po ujmah poškodovanih odraščajočih sestojev«, je bil terenski del izveden tudi v njegovem gozdu, ki je bil izpostavljen kot primer uspešno izvedene sanacije po ujmi prizadetega gozda.

Kljub temu, da ne izhaja iz lokalnega okolja, velja za umirjenega in priljubljenega človeka, ki si je v kratkem času pridobil številne prijatelje. Avgust je lastnik gozda, kakršnih si gozdarji ZGS OE Brežice želeli še več. Rezultati njegovega dela so vzpodbuda tako gozdarjem kot ostalim lastnikom gozdov.

R.M.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava