Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Valentinova nagradna igra Dolenjskega lista

I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Valentinova nagradna igra Dolenjskega lista« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator), v sodelovanju s sponzorji: Terme Krka d.o.o., Hotel Dolenj'c, Diamatic d.o.o., Trgovina Viva, Maja Kastelic s.p.

II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od četrtka, 7. februarja 2019, do vključno torka, 12. februarja 2019 do 12. ure .

III. Definicije pojmov
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni spletni strani http://www.dolenjskilist.si/si/etc/pogoji/

IV. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so polnoletne in se strinjajo s pravili nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi bližnji svojci.
V nagradni igri sodelujejo fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje »Katero obletnico bo tednik Dolenjski list praznoval naslednje leto?«, objavljeno na kuponu v časopisu Dolenjski list, dne 7. 2. 2019 in pravočasno pošljejo izpolnjen kupon  po pošti na naslov: Dolenjski list Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov tajnistvo@dol-list.si, kjer v zadevo vpišejo Nagradna igra, v telo elektronske pošte pa pravilen odgovor in svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefon). V žrebanju sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni kuponi in elektronska sporočila, ki bodo prispeli do vključno torka, 12. februarja 2019, do 12. ure.
Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V. Postopek izbora nagrajenca
Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, in sicer se bo ob zaključku nagradne igre izmed vseh prispelih pravilno izpolnjenih kuponov izžrebalo tri (3) nagrajence, ki bodo prejeli po eno izmed nagrad iz nagradnega sklada. Žreb bo izveden po vrstnem redu nagrad navedenih v točki VII. Pravil.
Žrebanje nagrajencev bo potekalo po zaključku nagradne igre v torek, 12. februarja ob 13:30 uri, izmed vseh kuponov, ki bodo na sedež organizatorja prispeli po navadni in elektronski pošti do torka, 12. februarja 2019, do 12.00 ure.
Naključno žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije na sedežu podjetja Dolenjski list Novo mesto d.o.o.. Člani komisije so zaposleni v podjetju organizatorja nagradne igre.
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Objava nagrajenca
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v četrtek, 14. februarja 2019 v časopisu Dolenjski list, na spletni strani www.dolenjskilist.si in facebook strani Dolenjskega lista.

VII. Nagrada in prevzem nagrad
Nagradni sklad vsebuje tri (3) nagrade, ki so ponujene s strani sponzorjev, in sicer:

  • Večerja za dva z Valentinovim koncertom skupine Kvatropirci v Hotelu Dolenj’c , ki jo podarja Hotel Dolenj'c
  • Zeusova kopel za dva z napitkom po izbiri (120 min.) v Termah Dolenjske Toplice, ki jo podarja Terme Krka d.o.o.
  • Darilni bon Trgovine VIVA, ki ga podarja Trgovina Viva, Maja Kastelic s.p.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen telefonsko, na številko, ki jo je navedel na kuponu oz. e-sporočilu. Nagrajenec je dolžan organizatorju sporočiti svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli. O načinu prevzema in koriščenja nagrade se bo nagrajenec dogovoril s sponzorjem nagrade. Za prevzem nagrajenec izkaže svojo identiteto z osebnim dokumentom. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potni strošek itd.). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado, v kolikor nagrada presega prag za obračun dohodnine, in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije organizator nagradne igre.
Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen.
Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
  • pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
  • ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Organizator bo z osebnimi podatki sodelujočih ravnal odgovorno in jih bo obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje podjetju Dolenjski list Novo mesto d.o.o., da se v primeru, da je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo na spletni strani www.dolenjskilist.si , facebook strani Dolenjskega lista in v časopisu Dolenjski list.
Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam razen, če je to potrebno za izvedbo nagradne igre ali za prevzem nagrade.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre Dolenjski list Novo mesto d.o.o. njihove posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Navedene osebne podatke lahko Dolenjski list Novo mesto d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. V času obdelave osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli pošljejo po elektronski pošti na naslov tajnistvo@dol-list.si ali po pošti na naslov Dolenjski list Novo mesto, d. o. o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

IX. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za odpoved dogodka, ne glede na razloge odpovedi.

X. Kršitve pravilnika
Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.

XI. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki.

XII. Privolitev sodelujočih
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.

Novo mesto, 6. februar 2019

                                                             

Dolenjski list Novo mesto d.o.o.