Arhiv osmrtnic

Začetni datum: petek, 21.2.2020, stran: 1

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo vedno ostal.

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi

METOD LUKŠIČ

iz Vrha pri Ljubnem 4

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem Revoza, ŠC NM in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju DSO NM. Zahvala Pogrebni službi Komunala in g. župniku za lepo opravljen obred, sosedu Cirilu za zvonjenje, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V četrtek, 13. februarja, smo se na pokopališču v Gradišču poslovili od drage žene, mame, tašče, babice in prababice

ALBINE PLESKOVIČ

roj. Mergole

iz Gorenje Gomile, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. mašo. Iskreno se zahvaljujemo DSO NM za oskrbo, internemu oddelku SB NM in ZZB Šentjernej za izrečene besede slovesa. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter izvajalcu Tišine. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žaljujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Pomlad bo na naš vrt prišla
in čakala bo, da prideš ti,
sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, strica in brata

ALOJZIJA HUDETA

iz Malenske vasi pri Mirni Peči

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sv. maše, sveče ter vse darove za cerkev. Velika zahvala vsem vaščanom za nesebično pomoč ter besede slovesa. Hvala urgentni službi ter pljučnemu oddelku SB NM, pogrebni službi Oklešen, pevcem za odpete žalostinke, g. župniku Janezu Rihtaršiču ter mag. Jožetu Kastelicu za lepo opravljen obred. Velika zahvala vsem, ki ste pokojnika pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija in preostalo sorodstvo

ZAHVALA

Srečni smo, ker smo te imeli
Ta črni dan je prišel
A tebe
Nikoli ne bomo pozabili
Enkrat spet srečamo se

V 70. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi

STANISLAV ŽAGAR

iz Grobelj

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, brata, tasta, strica in botra se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, denarne prispevke in sv. maše. Iskrena hvala osebju SB NM, osebju OI Ljubljana, Ordinaciji družinske medicine Danice Simončič, gasilcem PGD Groblje in g. Dejanu za govor, patru Marku Novaku, kolektivu Roletarstva Medle, kolektivu Athos, pogrebni službi Oklešen in g. župniku za lepo opravljen obred in ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Živeti, to ne pomeni dihati,
temveč delati.
(Rousseau)

MATIJA RUS

To so besede, ki si jih uporabljal vse življenje, dragi nono. Trdil si, da brez dela ne moreš živeti. Žal si se preveč naprezal, tvoje srce ni zmoglo več. Izgubili smo te. Hvaležni smo vsem zdravnikom SB NM in ZD NM, ki so se trudili za njegovo življenje. Hvala sorodnikom, sosedom, bivšim sodelavcem, prijateljem, ki so ga pospremili na zadnji poti in ga imeli radi. Posebno zahvalo izrekamo vsem, ki so oblikovali pogrebno slovesnost, zlasti pa njegovemu prijatelju Ivanu za čudovite besede slovesa.

Elica, Maja, Špela, Iza

V 81. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

ZAHVALA

V 87. letu se je od nas poslovila naša draga mama, teta in stara mama

JOŽEFA KOLENC

iz Markljeve ulice 1, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 91. letu je prenehalo biti plemenito srce naše drage mame

EMILIJE KOREN

roj. Borštnar

z Malkovca

Od nje smo se poslovili v ponedeljek, 27. januarja 2020, na pokopališču v Tržišču. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami. Hvala za izrečeno sožalje, za podarjeno cvetje in sveče ter sv. maše. Prisrčna hvala sestri Jožici iz ZD Sevnica, ekipi Pomoči na domu Sevnica, g. župniku Jožetu Kohku za lepo opravljen obred in pevcem za zelo ubrano petje ter pogrebni službi Novak. Tudi zadnje ganljive besede slovesa ob odprtem grobu bodo še dolgo odzvanjale v naših srcih. Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku in jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Sklenjen je krog ...
Ne prošnja, ne jok te več ne predrami ...
V mislih, spominih z nami ostajaš, ljubljena mami ...

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice, tašče, sestrične, tete in botre

FRANČIŠKE ZUPANČIČ

roj. Piletič

iz Straže, Hruševec 11

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, darovane sv. maše in darove za cerkev ter denarno pomoč. Hvala g. dr. Francu Koklju in patronažni sestri ge. Vlasti Femc za vso strokovno in človeško pomoč ter moralno oporo v času njene bolezni. Hvala sosedi in govornici ge. Štefki Vidic za tople besede slovesa, g. Boštjanu Berkopcu za zaigrano pesem, župniku Tomažu Marasu za sočutno opravljen obred ter pogrebni službi Novak za izvedbo pogrebnih svečanosti. Hvala DU Straža za udeležbo s praporom na pogrebni slovesnosti. In ne nazadnje, hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam pomagali na kakršen koli način, pa vas nismo posebej imenovali.
Mama, za vedno boš ostala v naših srcih. Pogrešali te bomo.

Žalujoči: vsi njeni

Non omnis moriar
1 2 3 4 5 ...