DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

petsobnedpontor
napoved napoved napoved napoved napoved
5°C 5°C 9°C 7°C 9°C
9°C 10°C 11°C 11°C 13°C
feb
12

Osmrtnice

Umrla je naša upokojena sodelavka

ELIZABETA PERAŠIN

iz Novega mesta, Jedinščica 33

Od upokojene sodelavke smo se poslovili v četrtek, 4. februarja 2016, na pokopališču v Srebrničah. S hvaležnostjo jo bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojeni sodelavci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš, nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

V 82. letu starosti je odšel naš dragi mož, oči, dedi in pradedi

ANTON LUZAR

iz Dolenje Brezovice 19 pri Šentjerneju

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečeno sožalje, darovane sveče, izrečene tolažilne besede in za tako številčno slovo ob njegovem grobu. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred in sv. mašo, pevcem Šentjernejskega okteta in vsem, ki ste nam ob slovesu od našega ateta kakor koli priskočili na pomoč.
Vsem skupaj in vsakemu posebej hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO

Prišla bo pomlad,
na delo vabila,

ne bo te zbudila.

Z menoj bo jokala,z menoj šepetala,
kje oči moj si ti? ...

Dragemu očiju

TONETU LUZARJU

iz Dolenje Brezovice 19 pri Šentjerneju

.

Tvoja Andreja

ZAHVALA

Prazen dom je in dvorišče,
zaman oko te naše išče.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V 92. letu nas je zapustila draga mama

CECILIJA JAKOŠ

iz Šentruperta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem kolektiva Plasta, prijateljem in znancem za izrečene besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala osebju DSO Trebnje, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za
zapete žalostinke, izvajalcu Tišine in pogrebni službi Blatnik. Še enkrat hvala vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

V 77. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, brat, stric, tast in svak

MIRO NOVAK

mizarski mojster

z Loga pri Brezovici,
doma iz Sadinje vasi, Dvor pri Žužemberku

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, za podarjeno cvetje in sveče ter darovane sv. maše. Prisrčna hvala župnikom, g. dekanu Francu Vidmarju, g. Franciju Godcu in g. Cirilu Murnu, za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna hvala pogrebni družbi Novak z Rebri za spoštljivo organizacijo obreda, pevcem za doživete pesmi in mladi citrarki za odigrane melodije. Hvala članom Obrtne zbornice Vrhnika in g. Dušanu Mikecu za poslovilni govor. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste se v tako velikem številu poslovili od našega ata.

Pogrešali ga bomo: vsi njegovi

ZAHVALA

Kaj iščem naj
zdaj še v življenju,
o mati, v zameno
za tvoje srce?
(A. Gradnik)

V 85. letu starosti se je od nas poslovila naša ljuba mama, stara mama in babica

ELKA BERDAVS

roj. Jakše

iz Vavte vasi

Vsem, ki ste se od nje poslovili, jo imeli radi, z lepo mislijo in besedo počastili spomin nanjo, se iskreno zahvaljujemo. Hvala tudi sorodnikom in prijateljem, ki ste bili z nami in nam pomagali v dneh slovesa.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama, tašča, sestra, teta in prababica

FRANČIŠKA DRAGAN

roj. Radovan

iz Potočne vasi 11

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darovane sv. maše. Zahvala velja tudi g. župniku za lepo opravljen obred in pevcem za lepo odpete pesmi. Hvala vsem, ki ste jo spoštovali, imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo ...
(J. Medvešek)

Knjigo življenja je v 86. letu starosti za vedno zaprla draga žena, mama, stara mama in prababica

GABRIJELA GLIHA

roj. Rožmanec

Žužemberk, Baragova 27

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste jo imeli radi in nam ob težkih trenutkih stali ob strani, jo spremljali na zadnji poti, izrekli besede sožalja, darovali cvetje, sveče in sv. maše.

Žalujoči: vsi njeni domači

ZAHVALA

Odslej je ena zvezda več na nebu
in eno sonce manj na zemlji.

V 90. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric

JOŽEF BOŽIČ

iz Jurne vasi 1, Novo mesto

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, vaščanom ter znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred in sosedoma Anici in Vanji Može za nesebično pomoč. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju, ki je v času njegove bolezni skrbelo zanj. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

V 95. letu starosti je odšla v večnost

MARIJA MEDLE

roj. Uhernik

iz Brusnic

Ob slovesu naše mame se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami ob urah slovesa, darovali sveče in sv. maše. Hvala triu iz brusniške godbene skupine za odigrane melodije. Hvala g. župniku za opravljen obred in vsem pevcem. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Blatnik za poslovilne besede.

Hvaležni Bogu za njeno visoko starost: vsi njeni

ZAHVALA

V 85. letu starosti je sklenil svojo pot življenja naš dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat, stric in boter

JANEZ PENCA

z Dol. Mokrega Polja 13, Šentjernej

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za vse izrečene iskrene besede sožalja ter podarjene sveče, cvetje in sv. maše. Še posebej se zahvaljujemo osebju pljučnega oddelka SB NM, govorcu Martinu Andrejčiču za lepe misli o njegovem življenju in delu ter g. župniku, g. kaplanu, patru Silvu Šinkovcu in prelatu Božidarju Metelku za lepo opravljen obred. Hvaležni smo tudi Martinu Lužarju za govor v imenu PGD Mokro Polje in ostalim gasilskim društvom, Šentjernejskemu oktetu za zapete žalostinke, praporščakom Društva vinogradnikov in upokojencev Šentjernej, pogrebni službi Oklešen in izvajalcu Tišine. Zahvala gre tudi sodelavcem podjetja Revoz, oddelku DLI, in sodelavcem podjetja Petrol. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi in ga boste za vedno ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Jožica, Janez, Martin in Milan z družinami

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin nate, draga mama,
bo vedno ostal.

V 81. letu starosti je tiho zaspala naša draga mama

KAROLINA REPAR

iz Podhoste

Vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem se zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala tudi zdravstvenemu osebju internega oddelka SB NM, pogrebni službi Oklešen, pevcem za zapete žalostinke in duhovniku za lepo opravljen obred. Hvala tudi vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoče: hčerke z družinami

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›