DOLENJSKI LIST

Dolenjski list
Germova ulica 4
8000 Novo mesto, p.p. 212
(07) 39 30 500
info@dolenjskilist.si
spletno.urednistvo@dolenjskilist.si

četpetsobnedpon
napoved napoved napoved napoved napoved
12°C 8°C 9°C 9°C 7°C
18°C 19°C 19°C 14°C 15°C
maj
7

Osmrtnice

ZAHVALA

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče...

Ob nenadomestljivi izgubi naše drage mame

JOŽEFE JAKŠE

roj. Medle

iz Potoka 22

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Hčerka Damjana z družino

ZAHVALA

Močan je bil tvoj boj
vsi dnevi upanja, trpljenja,
a bolezen bila je močnejša
od življenja.

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v naših srcih za večno bo ostala.

V 78. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

VLADIMIR MARINČIČ

iz Rožnega Vrha 19, Trebnje

Ob boleči izgubi in slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in prijateljem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje in tolažilne besede, darovali sv. maše, cvetje in sveče. Iskrena hvala vsem, ki ste ga v času bolezni obiskovali. Posebej se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju ZD Trebnje, SB NM, PGD Trebnje, KD Gorenje Ponikve, župniku za opravljen obred, pevcem in govornikoma za besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi

V SPOMIN

12. maja bo minilo žalostno leto, odkar si, draga mama, ti nas zapustila

TILKA PLESKOVIČ

roj. Strajnar

Dol. Kamence 34

Hvala vsem, ki se jo spominjate.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 82. letu se je od nas poslovil predragi mož, ata, stari ata, pradedek, brat, svak in tast

MATIJA ŠTUKELJ

upokojeni avtomehanik iz Črnomlja
nazadnje bivajoč v Semiču Pod Progo 7

Svojci se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja in darovane sveče. Hvala osebju urološkega oddelka SB NM za nesebično pomoč in osebnemu zdravniku dr. Zlatku Boriču iz Črnomlja. Hvala g. župniku Luki Zidanšku za opravljen obred, pogrebni službi Kukar, pevcem Konda in izvajalcu Tišine. Hvala članom ZŠAM Bela Krajina za častno stražo in g. Alojzu Kočevarju za besede slovesa. Lepa hvala PGD Kot - Brezje in Matiji Šprinjgerju za poslovilne besede. Iskrena hvala za pomoč Tinki Juntez, Darinki Mravinec in Alenki Fabjan. Hvala vsem, ki ste Tičeta v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ranjeno je moje srce.
Anica

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, tama in tašča

EDICA-HEDVIGA MACELE

Zemelj 26, Gradac v Beli krajini

Vsem, ki ste nam kakorkoli lajšali bolečino slovesa, darovali sveče, izrekli sožalje in pospremili našo mamo na njeni zadnji poti se iskreno zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo travmatološkemu oddelku A v SB NM, ZD Metlika, osebju porodnišnice Novo mesto, sorodnikom, vaščanom Zemlja, sosedom Partizanskega trga 9 v Metliki, prijateljem, znancem in vsem, ki ste imeli mamo Edico radi. Hvala tudi pevcem Konda, g. Piškuriču za organizacijo slovesa ter g. župniku za opravljen obred. Hvala vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

V tisti temni noči prišlo je slovo,
z žalostjo v srcih zremo v nebo.
A vemo, zdaj od tam gledata na nas,
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

4. maja 2015 mineva leto dni, odkar nas je zapustila mami

15. junija 2015 bosta minili dve leti, odkar nas je zapustil oče

ANA BLAŽIČ

in

FRANC BLAŽIČ

Mirna vas 5, Trebelno

Hvala vsem, ki postojite ob njunem grobu, jima prižigate svečke in ju ohranjate v lepem spominu.
Babi in dedi, pogrešamo vaju...

Franci, Marina, Branka, Mili in Stojan z družinami

ZAHVALA

V tej temni noči prišlo je slovo,
z žalostjo v srcu zremo v nebo.
Mama, ni več trpljenja ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.

V 63. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica, tašča, teta, sestrična, botra in soseda

ANICA BERLOGAR

iz Dol. Kamenc 50

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki ste nam ob žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak stisk roke, za sočutne besede v tolažbo, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala DSO Novo mesto, pogrebni službi Oklešen, pevcem Rožmarin in g. župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sinovi: Milan, Andrej in Damjan z družinami

ZAHVALA

V 91. letu starosti se je od nas poslovila draga mama, tašča, babica, prababica in teta

VIDA ZAJC

roj. Dular

iz Gorenjega Podboršta 3, Mirna Peč

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, drugim vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje ter darovali sveče, oddali sv. maše ali namenili dar župnijski cerkvi. Najlepša hvala g. župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred, ge. Štefki Žagar, vsem, ki ste se jo spomnili v molitvi ter pogrebni službi Oklešen. Hvala tudi vsem tistim, ki ste nam pomagali in vas nismo posebej omenili, vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti in nenazadnje vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

arhiv rubrike Osmrtnice ›

Osmrtnice na Lokalno.si ›