50 tisočakov za obnove v mestnih in vaških jedrih 

10.8.2020 | 19:20

Ilustrativna slika - krško mestno jedro ... kadar ga zavzamejo otroci ... (foto: arhiv; Občina Krško)

Krško - Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Rok za oddajo vlog je 12. oktober 2020.

V skupni višini 50.000 evrov bo sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina - Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda (obnov fasad, streh, dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem, lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe, …), obnov objekta kulturne dediščine in obnov zunanjosti gospodarskih objektov).

Na razpis se lahko, kot sporočajo z občine, prijavijo fizične osebe - lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas; so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle; so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona; lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2020 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu in niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega projekta. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo pričakujejo najkasneje do ponedeljka, 12. oktobra 2020, na naslovu: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava