Občinska seja v Krškem: Posavje si zasluži svojo pokrajino

22.1.2021 | 12:30

Z ene od lanskoletnih sej občinskega sveta v Krškem (Foto: Občina Krško)

Krško - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na včerajšnji 19. redni seji med drugim obravnavali osnutek pokrajinske zakonodaje, osnutek Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce občine Krško, osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini ter osnutek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje krške občine.

Mnenje k osnutku pokrajinske zakonodaje – Posavje si zasluži svojo pokrajino

Članice in člani Občinskega sveta so se seznanili z osnutkom nove pokrajinske zakonodaje. Zadnji osnutek, pripravljen v novembru 2020, predvideva deset pokrajin, in sicer: Dolenjsko-belokranjsko, Gorenjsko, Goriško, Koroško-šaleško, Osrednjeslovensko, Savinjsko, Štajersko, Pomursko, Primorsko-notranjsko in Zasavsko-posavsko pokrajino. Poseben status naj bi imeli mestni občini Ljubljana in Maribor. Svetnice in so se strinjali, da si Posavje zasluži in mora imeti svojo pokrajino, za katero si prizadeva že 30 let, saj tako zgodovinsko kot teritorialno Posavje in Zasavje ne povezuje nič, razen Save. Občinska uprava je ob tem opozorila tudi na nekaj pomanjkljivosti v osnutku v zvezi z nalogami in pristojnostmi pokrajin ter načina financiranja. Na podlagi teh izhodišč bodo pripravili predlog mnenja, javna razprava pa bo na temo pokrajin potekala še do 1. julija 2021.

Pravilnik o sprejemu otrok v krške vrtce – v pomoč spletna aplikacija SiVrtci

Občinski svet je sprejel tudi osnutek pravilnika o sprejemu otrok v vrtce občine Krško. Občina Krško bo marca objavila skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2021/2022. Tudi v letošnjem razpisu se bodo pod pogoji razpisa lahko v vrtec vpisali tudi otroci, ki bodo do vključno 28. februarja 2022 izpolnjevali razpisane pogoje. V praksi to pomeni, da bodo rezervirana mesta za otroke, ki s 1. 9. 2021 še ne bodo izpolnjevali pogojev za vpis, jih pa bodo izpolnili tekom šolskega leta do vključno 28. 2. 2022. Otroci se bodo vključevali v vrtec sukcesivno, ko bodo izpolnjevali pogoje za vpis, upoštevajoč oblikovan centralni čakalni seznam. Pri vpisu otrok za šolsko leto 2021/2022 bo vrtcem v pomoč spletna aplikacija SiVrtci, ki bo olajšala oblikovanje oddelkov. Namreč vsi otroci, ki ne bodo dobili mesta v vrtcih v občini Krško, bodo uvrščeni na centralni čakalni seznam. Le-ta preprečuje ponavljanje imen otrok in omogoča vpogled vsem vrtcem občine Krško, ki imajo dostop do spletne aplikacije SiVrtci.

Osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini Krško

Med drugim so svetniki sprejeli tudi osnutek odloka o lokalnih namakalnih sistemih v občini. Novela Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) namreč določa, da je upravljanje, vzdrževanje in delovanje lokalnih namakalnih sistemov lokalna javna služba, kar pomeni, da je lokalna skupnost dolžna normirati in organizirati izvajanje te službe na svojem območju. Za izvajanje te lokalne javne službe bo občina podelila koncesijo. Na območju občine Krško trenutno deluje namakalni sistem Kalce-Naklo. Skupna predvidena poraba vode na celotnih 265 hektarjih prve in druge faze zgrajenega namakalnega sistema je ocenjena na 220 l/s, in sicer v obdobju od marca do oktobra. Obe fazi imata skupno črpališče in transformatorsko postajo. Sistem, za katerega vodna pravica oziroma dovoljenje velja do leta 2040, omogoča kapljično namakanje za kmetijsko proizvodnjo zelenjave, jagodičevja, poljščin in trsnih cepljenk. V skladu z osnutkom odloka bodo sredstva za delovanje namakalnega sistema načrtovana v proračunu Občine Krško. Prihodki bodo zagotovljeni iz nadomestila za kritje stroškov rednega in investicijskega vzdrževanja, stroškov dela, energije, zavarovanja in vodnega nadomestila, ki ga plačujejo uporabniki namakalnega sistema.

Nov odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka

Na podlagi Zakona o urejanju prostora in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč je Občina Krško pristopila k izdelavi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Krško. Osnutek odloka so svetnice in svetniki včeraj tudi potrdili. Priprava novega odloka se nanaša predvsem na spremembo faktorjev za izračun komunalnega prispevka, in sicer neto/bruto tlorisne površine objekta, prispevne stopnje zavezanca, faktorjev olajšav ter uvaja strogo ločitev med obstoječo in novo komunalno opremo. Pri pripravi dokumentacije je občina sledila cilju, da se izvedejo potrebni tehnični popravki, kot jih zahteva zakonodaja, so v poročilu s seje zapisali na Občini Krško.

R.M.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava