Pogoji sodelovanja v nagradni igri Dolenjskega lista na Gregorjevem sejmu 2019

1. člen - splošne določbe
a) Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki bo potekala na Gregorjevem sejmu 2019 v Novem mestu.
b) Organizator nagradne igre je Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta26, 8000 Novo mesto.
c) Nagradni sklad: električna vrtna kosilnica Makita.
d) Pravila nagradne igre so objavljena na stojnici Dolenjskega lista ter spletni strani www.dolenjskilist.si ves čas trajanja nagradne igre. Šteje se, da so s sodelovanjem v nagradni igri vsi prijavljeni seznanjeni s pravili sodelovanja v nagradni igri in da se z njimi v celoti strinjajo.

2. člen - trajanje
Nagradna igra poteka na Gregorjevem sejmu v Novem mestu, in sicer od petka, 08.03.2019 od 9:00 ure do nedelje, 10.03.2019 do 18:00 ure.

3. člen - načini sodelovanja
Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba, ki pravilno odgovori na nagradno vprašanje objavljeno na kuponu, katerega prejme na stojnici Dolenjskega lista in izpolni zahtevane podatke (ime in priimek, naslov, e-mail, tel. št., podpis). Sodelujoči izpolnjene kupone odvržejo v boben, ki je postavljen na stojnici Dolenjskega lista v času trajanja sejma. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen – nagrada
a) Žrebanje nagrade bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni po koncu sejma v poslovnih prostorih podjetja Dolenjski list Novo mesto d.o.o.
b) Žrebanje opravi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Komisija o žrebanju vodi zapisnik.
c) Komisija bo med vsemi izpolnjenimi kuponi izžrebala enega udeleženca, ki prejme nagrado iz točke 1. c).
d) Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po pošti ali s klicem na telefonsko številko v roku najkasneje 3 delovnih dni po izvedenem žrebanju.
e) Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo osebnih podatkov (ime in priimek, kraj) v primeru, da so izžrebani. Nagrajenec bo objavljen v časopisu Dolenjski list, na spletni strani www.dolenjskilist.si in facebook strani Dolenjskega lista.
f) Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.
g) Nagrajenec se strinja, da bo organizatorju sporočil davčno številko za namen obračuna akontacije dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.
h) Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potni strošek itd.).
i) Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse nagrade so neprenosljive in nespremenljive.

6. člen - odgovornost
a) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

7. člen - Varstvo osebnih podatkov
a) S sodelovanjem v nagradni igri, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre, jih razume in se z njimi strinja.
b) Organizator bo osebne podatke obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in na njuni podlagi sprejetih internih pravilnikov o varstvu osebnih podatkov.
c) Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bilo to potrebno storiti zaradi izvedbe nagradne igre.
d) V času obdelave osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
e) Vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli pošljejo po elektronski pošti na naslov tajnistvo@dol-list.si ali po pošti na naslov Dolenjski list Novo mesto, d. o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
f) Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

8. člen - dodatne informacije
a) Pogoje sodelovanja je potrebno tolmačiti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
b) Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil.
c) Za reševanje morebitnih sporov v zvezi z nagradno igro je pristojno sodišče v Novem mestu.

V Novem mestu, 08.03.2019

Dolenjski list Novo mesto d.o.o.