Nagradna igra

Pravila nagradne igre »Spoznaj Natalijo Verboten«

1. člen
(nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Spoznaj Natalijo Verboten« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o., matična številka: 5048567000, ID DDV št.: SI31581471
(v nadaljevanju: prireditelj).

2. člen
(kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče (v nadaljevanju: sodelujoči).

3. člen
(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:

 • ne sme biti zaposlen pri prireditelju in pri Event24 d.o.o., član uprave ali nadzornega sveta,
 • ne sme biti ožji družinski član (tj. sorodstvo ali svaštvo v ravni črti) zaposlenega pri prireditelju ali Event24 d.o.o., članu uprave ali nadzornega sveta,
 • ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri (opisanega v 4. členu) in vse do izvedbe žrebanja, izžrebanec oz. zmagovalec pa tudi do konca koriščenja nagrade. 

4. člen
(način sodelovanja)

Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri na več načinov, ki so med seboj enakovredni, in sicer:

 • Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da izpolni kupon, ki se bo nahajal v časopisu Dolenjski list dne 9.5.2019 in ga z ustrezno izpolnjenimi podatki pošlje na naslov naveden na kuponu.
 • Uporabnik lahko sodeluje tako, da pošlje e-mail sporočilo na e-mail naslov narocnina@dol-list.si
 • Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom Facebook strani Dolenjski list, kjer v komentarju pod nagradno Facebook objavo napiše pravilen odgovor oz. komentar na vprašanje, zastavljeno v isti Facebook objavi in všečka objavo.

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Dolenjski list. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:- nedelovanje družbenega omrežja Facebook,- nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, - nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,- kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Prireditelj bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge namene, v kolikor bo uporabnik za takšne druge namene obdelave podal pisno soglasje.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen
(komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:   

 • nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;
 • po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;
 • v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne. 

6. člen
(žrebanje)

Izmed vseh sodelujočih bo komisija na sedežu prireditelja dne 14.5.2019 opravila žrebanje nagrajenca.

7. člen
(objava in obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje v dveh (2) delovnih dneh po žrebanju objavil izžrebance na spletni strani www.dolenjskilist.si, v naslednji izdaji časopisa Dolenjski list in v komentarju pod nagradno igro.

Prireditelj bo nagrajence o žrebanju poskušal obvestiti preko ene izmed posredovanih komunikacijskih poti (telefonski klic, elektronska pošta ali SMS). 

V roku (treh) 3 dni od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, morajo izžrebanci prireditelju posredovati naslednje podatke: 

 • naslov,
 • davčno številko. 

8. člen
(prevzem in prenos nagrade)

Glede prevzema nagrade se dogovori z nagrajencem naknadno.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

9. člen
(nagrade)

 Nagrada:

 • 2 vstopnici za dogodek Vikend na Prepihu 2019, ki bo v petek, 24. in soboto 25. maja potekal pri Restavraciji Prepih, Novo mesto.

10. člen
(kršitev pravil)

V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.      

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.    

V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode. 

11. člen
(osebni podatki)

Prireditelj je upravljavec osebnih podatkov iz te nagradne igre in z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.  

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc prireditelja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, osebni podatki nagrajenca pa za davčne namene (plačilo akontacije ipd.), namene izročitve nagrade. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov prireditelja. V primeru, da zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov info@dol-list.si. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.  

Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre, razen podatkov, katerih hramba je potrebna zaradi davčnih namenov (REK obrazci - obračun davčnega odtegljaja, dokument, ki dokazuje upravičenost do nagrade (razpis, zapisnik) z vsemi podatki; vrsta nagrade, znesek vrednosti, podatki o prejemniku; ime, priimek, naslov, davčna številka), takšni podatki se bodo hranili 10 let. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

12. člen
(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na elektronski naslov info@dol-list.si. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.                                                       

13. člen
(omejitev prirediteljeve odgovornsti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo: 

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,   
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
 • če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 10. člena teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek spletnih strani www.dolenjskilist.si.

14. člen
(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 9. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.  

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek spletnih strani www.dolenjskilist.si  in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil. 

15. člen
(reševanje sporov)

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred  pristojnim sodiščem.

V Novem mestu, dne 8.05.2019