»Z Dolenjskim listom na Oktoberfešto«

I. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Z Dolenjskim listom na Oktoberfešto« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: organizator).

II. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od četrtka, 26. septembra 2019 do vključno ponedeljka, 7. oktobra 2019, do 10. ure .

III. Definicije pojmov
Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljena tej spletni strani.

IV. Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so polnoletne in se strinjajo s pravili nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi bližnji svojci.
V nagradni igri sodelujejo fizične osebe, ki v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje »Kako še drugače imenujemo mesec oktober?«, objavljeno na kuponu v časopisu Dolenjski list, dne 26. 9. 2019 in 3. 10. 2019 ter spletni strani www.dolenjskilist.si in pravočasno pošljejo izpolnjen kupon  po pošti na naslov: Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov narocnina@dol-list.si, kjer v zadevo vpišejo Oktoberfešta, v telo elektronske pošte pa pravilen odgovor in svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov, telefon). V žrebanju sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni kuponi in elektronska sporočila, ki bodo prispeli do vključno ponedeljka, 7. oktobra 2019, do 10. ure.
Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V. Postopek izbora nagrajenca
Nagrajeni bodo naključni izžrebanci nagradne igre, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, in sicer se bo izmed vseh prispelih pravilno izpolnjenih kuponov izžrebalo tri (3) nagrajence, ki bodo prejeli po dve (2) vstopnici za dogodek Oktoberfešta na Dolenjskem.
Naključno žrebanje bo potekalo v ponedeljek, 7. oktobra 2019 ob 10:30 uri, na sedežu podjetja Dolenjski list Novo mesto d.o.o., v navzočnosti tričlanske komisije,  Člani komisije so zaposleni v podjetju organizatorja nagradne igre. Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Objava nagrajenca
Rezultati nagradne igre bodo objavljeni v četrtek, 10 oktobra 2019v časopisu Dolenjski list, na spletni strani www.dolenjskilist.si in facebook strani Dolenjskega lista.

VII. Nagrada in prevzem nagrad
Nagradni sklad vsebuje šest vstopnic (3x2) za dogodek OKTOBERFEŠTA NA DOLENJSKEM 2019, ki bo v petek, 18. in soboto, 19. oktobra 2019 potekal pred Qlandio Novo mesto. 
Nagrajencem bodo vstopnice poslane po pošti na naslov, ki so ga navedli na kuponu oz. e-sporočilu. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potni strošek itd.). Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado, v kolikor nagrada presega prag za obračun dohodnine, in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije organizator nagradne igre.  Nagrajenci morajo organizatorju sporočiti davčno številko.
Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem nagrade, do nagrade ni upravičen.
Vsem sodelujočim organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se:
- pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
- ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Organizator bo z osebnimi podatki sodelujočih ravnal odgovorno in jih bo obdeloval zgolj za namene izvedbe nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje podjetju Dolenjski list Novo mesto d.o.o., da se v primeru, da je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo na spletni strani www.dolenjskilist.si, facebook strani Dolenjskega lista ter v časopisu Dolenjski list.
Organizator akcije se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre Dolenjski list Novo mesto d.o.o. njihove posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Navedene osebne podatke lahko Dolenjski list Novo mesto d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto. V času obdelave osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Vprašanja, povezana z obdelavo osebnih podatkov lahko udeleženci kadarkoli pošljejo po elektronski pošti na naslov info@dol-list.si ali po pošti na naslov Dolenjski list Novo mesto, d. o. o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.

IX. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za odpoved dogodka, ne glede na razloge odpovedi.

X. Spremembe pravil in pogojev
Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki.

XI. Privolitev sodelujočih
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.

Novo mesto, 26. september 2019