Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 19.1.2019, stran: 1

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše, brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič )

V 88. letu starosti je mirno in tiho odšel naš dragi

ANTON PEKOLJ st.

Vrbovec 28, Dobrnič

Ob izgubi moža, očeta, dedka, pradedka, tasta in strica se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sosedom in prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše, g. župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi in pevcem. Naša zahvala je namenjena tudi ZD Trebnje, in sicer dr. Bogomirju Humarju za dolgoletno zdravljenje in patronažni sestri ge. Majdi Gačnik za številne obiske na domu. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili ter ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo, med nami si.

V 90. letu starosti nas je zapustil mož, oče, dedek, pradedek, brat, stric in bratranec

FRANC PAVLAKOVIČ

iz Šmihela 44, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in nekdanjim sodelavcem občine ter UE NM za besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in sv. maše. Iskrena hvala g. župniku Igorju Stepanu, pogrebni službi Komunale NM, Pevcem zvoka in izvajalcu Tišine. Posebna zahvala gre gasilcem PGD Šmihel - Novo mesto in preostalim gasilskim društvom s praporščaki. Lepa hvala tudi praporščakoma Zveze borzev za vrednote NOB NM, KO Kandija - Grm in Društva upokojencev NM. Naša srčna zahvala pa gre gasilcu in prijatelju Matjažu Kavšku za vso nesebično pomoč in podporo, g. Jožetu Butali za čustven govor v zadnji spomin ter sosedi Slavki Klemenčič za podporo in pomoč, ko nam je bilo najtežje. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, babice in sestre

VIKTORIJE ZORE

iz Dola pri Trebnjem 5

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, darovali sveče in pokojnico pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala tudi sodelavcem TPV Velika Loka, Gostilni Meglič, KOPO, d. o. o., Mirna, CGP NM, kaplanu za lepo opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Novak Sašo.

Žalujoči: vsi njeni

Veš, da je vse tako,
kot je bilo ...
V vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj nič več ne sliši ...

ZAHVALA

V 95. letu starosti nas je 26. 12. 2018 zapustila naša draga mama, babi, prababica, sestra in teta

MARIJA PLEVNIK

roj. Blažič

Nad mlini 3, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem, ki so nam ob slovesu stali ob strani, za vse izrečene besede tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Zahvalo izrekamo tudi zdravstvenemu osebju internega negovalnega oddelka SB NM, p. Marku za duhovno podporo naši mami v času zdravljenja in p. Tomažu za sv. mašo in opravljeno pogrebno svečanost, službi za pokopališko in pogrebno dejavnost Komunale NM ter pevcem za petje med mašo in ob grobu. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi.

Žalujoči: Vsi njeni

Umrl je naš upokojeni sodelavec

JANEZ VELIKANJE

Krka 56, Novo mesto

Od njega smo se poslovili v ponedeljek, 14. januarja 2019, na pokopališču v Smolenji vasi.
S hvaležnostjo ga bomo ohranili v trajnem spominu.

Sodelavci in upokojenci Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevni upanja, trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

V 75. letu starosti nas je za vedno zapustil naš najdražji mož, oče, dedek, brat in stric

STANE ŠKORNIK

iz Velikega Orehka 50

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše, denarno pomoč in za spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala sočutnemu osebju SB NM za zdravljenje, nego in human odnos. Hvala kolektivu Mizarstva Hrovat in kolektivu kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. Hvala župnikoma za spokojno pogrebno slovesnost in besede tolažbe, pogrebni službi Novak, pevcem in izvajalcu Tišine. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo obdeloval,
sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

V 79. letu starosti je sklenil življenjsko pot naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric

LADO KOTNIK

iz Čužnje vasi 29, Trebelno

Z žalostjo v srcu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, darovane sveče in sv. maše ter vsem, ki ste se v tako velikem številu prišli poslovit od njega in ga spremili na njegovi poslednji življenjski poti. Iskrena hvala osebju ZD Mokronog in osebju SB NM pljučnega oddelka za skrb v zadnjih trenutkih, g. župniku Jerneju Nemaniču za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik, pevcem Kvarteta As za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine, gasilcem, PGD Velika Strmica, društvu vinogradnikov in društvu Sladka grenčica Trebelno, nekdanjim sodelavcem asfaltne baze Drnovo in KZ Trebnje. Posebna zahvala za pomoč in oporo v času bolezni družinam Regina, Peterle, Zore, Krmc in Janezu Grabnarju. Hvala tudi vnukinji Maji za ganljive besede slovesa in govorniku Janezu Škerjancu. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica, prababica, tašča, teta in sestrična

ANA POTOČAR

Iz Šentjerneja, Cesta oktobrskih žrtev 43a

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Še posebej se zahvaljujemo Urgentnemu centru Izola, OI Ljubljana, patronažni službi iz Šentjerneja in Kopra ter duhovniku Cirilu iz Kopra ter g. kaplanu Boštjanu Gorišku za lepo opravljen obred. Hvala tudi Šentjernejskemu oktetu, Grmu – Centru biotehnike in turizma NM, DU Šentjernej, pogrebni službi Oklešen in izvajalcu Tišine. Še enkrat hvala vsem, ki ste pokojno Ano pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

V SPOMIN

Več ne trpiš, počivaj,
nič več te ne boli,
svet postal je mrzel, prazen ...
Ko tvoje zaželimo si bližine
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, saj verjeti noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo ...
Marinka, med nami si!

20. januarja bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila nam draga

MARIJA AVŠIČ - LEBEN

MARINKA

iz Zg. Pohance, živeča v Novem mestu

Iskrena hvala vsem, ki se je radi spominjate, obiskujete njen mnogo prerani grob in ji prižigate svečke.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 45. letu starosti nas je zapustil brat in stric

FRANCI KALČIČ

Trbinc 12, Mirna

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečeno sožalje in darovane sveče. Največja zahvala pa gre sosedom, vsem vaščanom, trem PGD za izčrpno in hitro pomoč pri tragediji.

Sestra z družino

1 2 3 4 5 ...