Praznjenje greznic in odvoz blata - Najmanj enkrat na tri leta

9.8.2022 | 18:00

Delavci novomeške Komunale pri praznjenju greznic (Foto: arhiv DL)

Mirna Peč - V Mirni Peči po sedmih letih le prišli do zakonsko določene javne gospodarske službe, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Komunala bo službo začela izvajati v drugi polovici avgusta oz. začetku septembra

Zgodba v povezavi z vpeljavo obvezne gospodarske javne službe, povezane s praznjenjem pretočnih in nepretočnih greznic ter s prevzemom blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), ima v Mirni Peči dolgo brado. Sprememba državne uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda, ki je na novo uvedla omenjeno službo, je bila sprejeta v letu 2015 in od takrat so se dokumenti, povezani s tem, na dnevnem redu mirnopeškega občinskega sveta znašli štirikrat, nazadnje na letošnji aprilski seji, na kateri so jih končno potrdili.

Dvakrat, leta 2015 in 2017, je točke župan Andrej Kastelic umaknil z dnevnega reda, saj odbor za gospodarstvo ni potrdil predlaganega odloka, ki ureja to področje in prav tako ne elaborata cen te storitve. Prvič, ker bi to za gospodinjstva predstavljajo previsoko mesečno obremenitev na položnici, drugič, ker je bilo na tem področju odprtih še veliko vprašanj. Dve leti pozneje je župan v sprejetje na junijsko sejo podal dopolnjeno gradivo, pristojni odbor pa ga je po obširni razpravi znova zavrnil in predlagal, da ga občinski svet ne sprejme. Župan se je odločil, da bo z glasovanja umaknil sklepe o potrditvi, razpravo med svetniki pa vseeno pustil. In potem je prišla že omenjena letošnja aprilska seja, ko so zadevo le potrdili.

Tako je Komunala Novo mesto s 1. junijem uvedla tudi v mirnopeški občini nov način rednega praznjenja grezničnih gošč in blata iz MKČN ter nov način obračunavanja te storitve za območja brez javne kanalizacije. Dotedanji način je bil odvisen od naročila posameznika, spremenjeni način dela pa bo omogočal sistematičen pristop k izvajanju te obvezne gospodarske javne službe, je pojasnil Simon Lukšič, vodja sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na novomeški Komunali. »Zavedati se moramo, da z ustrezno prečiščenimi oziroma pri greznicah tudi ustrezno tretiranimi odpadnimi vodami ali blatom varujemo našo podtalnico. Pitna voda je vir življenja in skupaj moramo poskrbeti, da je ne onesnažimo. Vse sprejete odpadne vode in blato se pripeljejo na Centralno čistilno napravo v Novem mestu, na kateri se ustrezno očisti in nadzorovano odvaja v naravni odvodnik,« je poudaril.

Službo bodo izvajali za vse, ki v objektih koristijo pitno vodo in niso priključeni na javno kanalizacijo, in sicer najmanj enkrat na tri leta po vnaprej določenem letnem programu po naseljih. »Cenik je za vse občine enak; storitev bomo obračunavali mesečno skupaj z drugimi komunalnimi storitvami. Višina zneska je odvisna od porabljenih kubičnih metrov pitne vode, odčitane na vodomeru, oz. za tiste, ki niso priključeni na javni vodovod, izračunana na podlagi števila prijavljenih oseb in zakonsko normirane količine povzročenih odpadnih voda, to je 0,15 m3 na osebo na dan. Mesečno bo na primer uporabnik javnega vodovoda s porabo 10 m3 plačal 5,7 evra brez DDV. O terminu odvoza bomo uporabnike obvestili po priporočeni pošti najmanj 15 dni pred izvedbo; če takrat ne bo mogoče, lahko termin uskladimo. Če se bo pojavila potreba bo dodatnem praznjenju greznice ali MKČN prej kot po treh letih, so uporabniki dolžni obvestiti in naročiti storitev, ta pa se bo zaračunala po veljavnem ceniku,« je najosnovnejše povzel Lukšič in pridal, da bodo zaradi dopustov prvi krog praznjenj začeli v drugi polovici avgusta oz. v začetku septembra.

Občani, ki se ukvarjajo z registrirano kmetijsko dejavnostjo (KMG), so lahko te storitve oproščeni; izpolnijo naj vlogo za oprostitev izvajanja storitev in jo pošljejo na Komunalo Novo mesto. »Ti občani pa morajo za greznično goščo ali blato iz MKČN poskrbeti sami skladno z Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu. Zmešajo jo z gnojevko v gnojnični jami, v kateri mora blato odležati šest mesecev, nato pa se lahko raztrosi po kmetijskih površinah,« je razložil.

Na Komunali Novo mesto imajo popis oz. kataster objektov, ki so tako ali drugače priključeni na greznico in kjer naj bi izvajali omenjeno gospodarsko javno službo. Teh naj bi bilo okoli 870; v to so, kot pravi Simon Lukšič, vštete tudi kmetije in zidanice, a pričakuje, da se bo glede na možnosti oprostitve plačila za kmetijska gospodarstva ta številka zmanjšala za od 200 do 300. Komunala Novo mesto pa sicer kot izvajalka obvezne gospodarske javne službe nima pristojnosti izvajati pregledov in ugotavljati ustreznosti greznic, ima pa pristojnost izvajati pregledovanja delovanja MKČN in skladno z zakonodajo izdati ustrezna potrdila. Opozoril je še, da bo skladno z veljavno Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode prelomen konec leta 2027, ko se bodo odpadne vode iz objektov na področjih aglomeracij morale odvajati v javno kanalizacijsko omrežje, ki je zaključeno s komunalno čistilno napravo, ali pa za to uporabljati male hišne čistilne naprave, manjše od 50 PE, ali imeti nepretočne greznice, torej take, ki ne bodo omogočale prostega odvajanja v podtalnico.

Iz aktualne tiskane izdaje Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava